МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА)

навчальної дисципліни

підготовки фахівців ОКР “молодший спеціаліст”

спеціальності 073 “Менеджмент”

в аграрних вищих навчальних закладах

 

 

 

 

 

 

Київ

“Агроосвіта”

2016

 

УДК 330.13.3(073)

ББК 65 я 73

Е 11

 

Розробники програми:

Леденко О.П., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової”;

Тітенко З.М., викладач ВП НУБіП України “Боярський коледж екології і природних  ресурсів”

 

Рецензенти:

Каліка Н.І., викладач Бучацького коледжу Подільського ДАТУ;

Музиченко Л.В., викладач Мигійського коледжу Миколаївського НАУ;

Павуско З.А., викладач Млинівського державного технолого-економічного коледжу;

Савчук І.І., викладач Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ;

Тайлакова О.В., викладач ВСП “Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ”

 

Рекомендовано Науково-методичною радою Науково-методичного центру “Агроосвіта” (протокол від “22” червня 2016 р. № 6)

 

Відповідальна

за випуск                       Трісунова Т.В., методист

 

(Державна установа “Науково-методичний центр інформаційно-аналітич­ного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”)

 

Редактор              Салмай Н.М.

 

 

 

 

© Державна установа “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якій формі без письмової згоди Державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”.

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

“Економічний аналіз”

 

Галузь знань                                          07 “Управління та адміністрування”

Спеціальність                                        073 “Менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційний рівень      “молодший спеціаліст”

Кількість тем                                          11

Загальна кількість годин                     54

 

Форма організації освітнього процесу та види навчальних занять, обсяг годин:

Навчальні заняття:

 

Лекції                                                      16

Практичні заняття                                20

Самостійна робота                              18

Форма підсумкового

контрольного заходу                           залік

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Трансформаційні процеси у розвитку національної економіки в умовах ринкового реформування та глобалізаційних процесів у світовому просторі вимагають докорінної перебудови всього організаційного економічного механізму на всіх рівнях управління. Саме перехід на нові умови господарювання, становлення нової філософії економічного мислення, широке впровадження нових форм і методів менеджменту та державного регулювання передбачають підвищення ролі і значення економічного аналізу, вдосконалення його методики і організації в усіх секторах національної економіки.

Рівень економічного зростання і розвитку економіки країни безпосередньо пов’язаний з ефективністю функціонування підприємств. Відповідно у процесі навчання майбутні фахівці мають одержати ґрунтовні економічні знання, вміння використовувати їх на практиці, що є основою ефективної діяльності головної структурної ланки суспільного виробництва. Висококваліфіковані спеціалісти і керівники мають системно опанувати сучасні технологічні, управлінські та інформаційні інновації для обґрунтування рішень щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування різних соціально-правових структур в  економіці країни.

Головною метою вивчення дисципліни “Економічний аналіз” є формування знань щодо системного оцінювання діяльності підприємств і їх об'єднань, вивчення впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, а також виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Основними завданнями  є вивчення теоретичних основ і методології економічного аналізу; набуття вмінь і навичок економічного аналізу, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств.

Міждисциплінарні зв’язки: “Економічна теорія”, “Статистика”, “Економіка підприємства”, “Організація виробництва” та ін.

Як результат вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні методи і методику економічного аналізу, основні його методичні прийоми та способи;

 • методи раціонального і ефективного використання виробничих ресурсів, застосування високопродуктивної техніки і ресурсозберігаючих технологій;

 • методику аналізу показників реалізації продукції, виконання договорів поставки;

 • методологію аналізу показників витрат на виробництво, прибутку та рентабельності;

 • методику аналізу і оцінки фінансово-економічного стану та ефектив­ності діяльності підприємства;

 • об’єктивні умови розвитку підприємства на основі підвищення конкурентоспроможності виробництва та формування інтегрованих формувань;

уміти:

 • аналізувати і визначати результати роботи підприємств в цілому і його структурних підрозділів

 • визначати рівень забезпеченості підприємства виробничими ресурсами та ефективність їхнього використання;

 • проводити факторний аналіз;

 • оцінювати фінансово-економічний стан, ефективність діяльності підприємства та аналізувати одержані результати;

 • обґрунтовувати заходи щодо використання інновацій для підвищення ефективності виробництва;

 • аналізувати основні тенденції формування структури і обсягів виробництва продукції відповідно до кон’юнктури ринку, яка забезпечує високу ефективність підприємницької діяльності;

 • розробляти систему заходів щодо зміцнення виробничо-фінансової діяльності підприємства

Вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами теоретичних знань з економічного аналізу, виконання практичних завдань з кожної теми та індивідуальну роботу

Структура навчальної дисципліни є орієнтовною. Викладачі можуть вносити відповідні зміни і доповнення до робочих навчальних програм. Внесені в план зміни повинні обговорюватися на засіданні циклової комісії і затверджуватися заступником директора з навчальної роботи.

 

1. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи

назва

лекції

практичні заняття

самостійна робота

разом

1.

Економічний аналіз у системі управління виробництвом

2

 

 

2

2.

Метод і прийоми економічного аналізу

1

2

 

3

3.

Аналіз використання трудових ресурсів і фонду оплати праці

1

2

3

6

4.

Аналіз основних засобів підприємства

2

2

1

5

5.

Аналіз матеріальних ресурсів

2

2

2

6

6.

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

 

2

2

4

7.

Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг

2

2

2

6

8.

Аналіз витрат на виробництво продукції

1

2

2

5

9.

Аналіз маркетингової діяльності підприємства

1

2

2

5

10.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2

2

2

6

11.

Аналіз фінансового стану підприємства

2

2

2

6

Всього годин з навчальної дисципліни

16

20

18

54

 

 

 

 

 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

 

Економічний аналіз і його роль в управлінні виробництвом. Значення економічного аналізу. Економічний аналіз як галузь науки. Зміст та основні риси економічного аналізу.

Мета та основні завдання економічного аналізу. Функції економічного аналізу. Предмет і об’єкт  економічного аналізу. Суб’єкти економічного аналізу. Види і напрями економічного аналізу.

Основні категорії економічного аналізу. Місце економічного аналізу в системі наук, зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами. Економічний аналіз і теорія управління (прийняття управлінських рішень) та планування. Історія виникнення економічного аналізу. Основні етапи розвитку економічного аналізу. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економічного аналізу в Україні та світі. Основні напрями удосконалення економічного аналізу.              

 

2. МЕТОД І ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

Поняття методу економічного аналізу, його елементи,  загальнонаукове і функціональне значення. Характерні ознаки методу економічного аналізу, його відмінності від методів інших функціональних економічних наук. Класифікація методів економічного аналізу, вибір і обґрунтування класифікаційних ознак. Взаємозв'язок методу, методики і методології економічного аналізу. Сфери застосування методів і прийомів економічного аналізу, їх вибір для розв'язання конкретних аналітичних задач.

Економіко-логічні методи і прийоми як інструмент обробки економічної інформації, що застосовуються під час вивчення економічних явищ і процесів на макро- і мікроекономічних рівнях. Класифікація економіко-логічних (традиційних) методів і прийомів, галузь їх застосування. Види групування: аналітичні, структурні та типові. Прийоми деталізації загальних показників. Роль і значення графічного методу у візуальному дослідженні господарських операцій, процесів та економічних явищ.

Поняття типи і завдання факторного аналізу. Класифікація і систематизація факторів в економічному аналізі. Методи аналізу кількісного впливу чинників на зміну результативного показника.

Прийоми елімінування: індексний метод, метод ланцюгових підставок, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць, інтегральний метод, метод простого додавання, нерозкладеного залишку, метод зважених кінцевих різниць, метод коригуючого коефіцієнта, метод часткової участі, логарифміч­ний метод.

Практичне заняття

 

Використання прийомів економічного аналізу під час дослідження виробничих явищ і процесів.

Факторний аналіз сільськогосподарської продукції.

 

 

3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості персоналом та ефективності його використання.

Основні показники забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз складу та структури персоналу. Аналіз руху персоналу. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції.

Оцінка рівня продуктивності праці, фактори її росту. Виявлення резервів зростання продуктивності праці. Вплив головних факторів на показники продуктивності праці і трудомісткості виробництва продукції.

Аналіз складу і структури фонду оплати праці. Аналіз фонду оплати праці та ефективності його використання. Оцінка співвідношення між темпом зростання продуктивності праці і темпом зростання середньої заробітної плати.

 

Практичне заняття

 

Аналіз показників продуктивності праці по підприємству та за видами продукції.

Визначення впливу факторів на результативні показники використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.

 

4. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання.

Аналіз складу і структури основних засобів. Аналіз руху основних засобів. Аналіз технічного стану основних засобів. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів.

Аналіз впливу факторів  на  рівень використання основних засобів.

Аналіз виробничої потужності. Аналіз лізингових операцій та їх ефективності. Виявлення резервів збільшення капіталодовіддачі і рентабельності основних засобів.

Виявлення резервів збільшення продукції за рахунок підвищення інтенсивності та ефективності використання основних засобів.

 

Практичне заняття

 

Аналіз відтворення, забезпеченості  та ефективності використання основних засобів.

Аналіз впливу факторів на результативні показники використання основних засобів.

 

5. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.

Виконання плану поставок матеріальних ресурсів (джерела, терміни, види тощо). Аналіз впливу забезпеченості ресурсами на виконання виробничої програми.

Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.

Аналіз матеріаломісткості продукції. Вплив факторів на матеріалоємність продукції.

Резерви зниження матеріалоємності продукції за рахунок покращення використання матеріалів.

 

Практичне заняття

 

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Визначення впливу факторів на зміну матеріаломісткості продукції.

 

6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Сутність і значення інвестиційної діяльності. Види інвестицій і їх значення.

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності. Аналіз обсягів і структури інвестицій. Аналіз ефективності реальних інвестицій. Оцінка окупності інвестицій. Оцінка норми прибутку на капітал. Оцінка чистої приведеної вартості. Оцінка внутрішньої норми прибутку (дохідності). Оцінка дохідності інвестиційного проекту. Порядок розрахунку дюрації (терміну надходження доходів від інвестиційного проекту).

Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційних проектів. Аналіз фінансових інвестицій: аналіз дохідності облігацій та акцій, оцінка інвестиційної привабливості акцій. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості об’єктів.

 

Практичне заняття

 

Аналіз ефективності інвестиційних проектів. Аналіз ефективності фінансових вкладень. Аналіз ефективності реальних інвестицій.

  

7. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

 

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу процесу виробництва в умовах ринку.

Аналіз виробництва продукції рослинництва за фізичним об’ємом та асортиментом. Аналіз виробничої програми рослинництва. Аналіз виконання плану посівних площ та урожайності сільськогосподарських культур.

Аналіз виробництва продукції тваринництва. Аналіз виробництва продукції тваринництва за фізичним об’ємом та асортиментом. Аналіз впливу факторів (зміни поголів’я тварин і продуктивності однієї голови) на валове виробництво продукції тваринництва. Аналіз забезпеченості тварин кормами.

Шляхи  та резерви збільшення виробництва продукції тваринництва і рослинництва.

 

Практичне заняття

 

Аналіз виконання плану за асортиментом. Виявлення впливу факторів на валовий вихід сільськогосподарської продукції.

  

8. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

 

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу витрат підприємства та собівартості продукції.

Аналіз складу витрат за всіма видами діяльності. Визначення суми постійних і змінних витрат. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Аналіз витрат за елементами. Аналіз витрат за статтями калькуляції.

Аналіз прямих і непрямих витрат. Визначення резервів зниження витрат підприємства.

Факторний аналіз собівартості продукції. Причини зміни собівартості продукції.

Загальна оцінка собівартості продукції по окремих видах продукції підприємства. Аналіз рівня витрат на одну гривню виручки від реалізації.

Аналіз собівартості продукції рослинництва і тваринництва.

Узагальнення шляхів і резервів зниження собівартості. Розробка заходів спрямованих на використання виявлених резервів.

 

Практичне заняття

 

Аналіз витрат на виробництво продукції.

Аналіз впливу факторів на собівартість одиниці продукції в рослинництві та тваринництві. 

 

9. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Поняття та основні категорії маркетингової діяльності. Значення та завдання маркетингового аналізу.

Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. Оцінка ризику нереалізованої продукції.

Аналіз ринку збуту продукції. Аналіз кон’юнктури ринку.

Аналіз цінової політики. Аналіз системи розповсюдження продукції.

Аналіз конкурентоспроможності продукції. Аналіз життєвого циклу товару

 

Практичне заняття

 

Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Аналіз сезонних коливань випуску продукції. Аналіз конкурентоспроможності реалізованої продукції. 

 

10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Поняття фінансових результатів діяльності підприємства. Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства.

Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз рівня, структури та динаміки фінансового результату.

Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Аналіз формування та використання чистого прибутку.

Рентабельність як відносний показник дохідності підприємства. Аналіз рентабельності підприємства. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз рентабельності виробничих фондів. Аналіз рентабельності капіталу.

Виявлення резервів збільшення прибутку та рентабельності.

 

Практичне заняття

 

Аналіз впливу факторів на суму прибутку від реалізації продукції. Аналіз маржинального доходу.

Проаналізувати вплив факторів на рентабельність основних видів продукції.

 

11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Значення,  завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу майнового стану підприємства. Аналіз загального стану майна та джерел його утворення, методика побудови аналітичного балансу й основні його показники. Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства. Аналіз складу, структури та динаміки пасивів підприємства. Комплексна оцінка майнового стану підприємства.

 Значення, завдання й інформаційне забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства. Комплексна оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства на основі системи показників.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства. Типи фінансової стійкості та загальні принципи їх оцінки. Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі аналізу співвідношення власного та залученого капіталу. Аналіз фінансової рівноваги між активами та пасивами. Оцінювання фінансової стійкості підприємства, що ґрунтується на співвідношенні фінансових і нефінансових активів. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства на основі системи показників.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків. Вертикальний і горизонтальний аналіз грошових потоків. Аналіз руху коштів прямим способом. Аналіз руху коштів непрямим способом. Аналіз інтенсивності та ефективності грошових потоків. Аналіз впливу прямих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку коштів. Визначення оптимального залишку коштів.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу ділової активності. Аналіз оборотності активів підприємства, дебіторської і кредиторської заборгованості, сукупного та власного капіталу. Аналіз операційного і фінансового циклів. Комплексна оцінка ділової активності на основі системи показників.

 

Практичне заняття

 

Аналіз складу та структури майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства.

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства.

Комплексна оцінка ділової активності підприємства.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. “Баланс”: Затверджено Міністерством фінансів України від 07.02.2013р. №73// Офіційний вісник України від 19.03.02013р. № 19.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. “Звіт про фінансові результати” : Затверджено Міністерством фінансів України від 07.02.2013 р.
  № 73 // Офіційний вісник України від 19.03.2013р. № 19.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4. “Звіт про рух грошових коштів” : Затверджено Міністерством фінансів України від 07.02.2013р. № 73
  // Офіційний вісник України від 19.03.2013р. № 19.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5. “Звіт про власний капітал” : Затверджено Міністерством фінансів України від 07.02.2013р. № 73
  // Офіційний вісник України від 19.03.2013р. № 19.

 5. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / за заг. ред.. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 384 с.

 6. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз : навч.-метод. посіб. – Київ : Знання, 2008. – 263 с.

 7. Економічний аналіз : навч. посіб. / Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. – Київ : Астон, 2010. – 592 с.

 8. Економічний аналіз : навч. посіб. / Н.А. Паланюк, В.Г. Петренко. – Київ : Аграрна освіта, 2010. – 252 с.

 9. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. М. Чумаченко. – Київ : КНЕУ, 2003. – 556 с.

 10. Економічний аналіз : навч. посіб. / Є.П. Кожанова, І.П. Отенко,
  Т.М. Сєрікова та ін. – 3-є вид. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 344 с.

 11. Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. Організація та методика економічного аналізу : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

 12. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Б.М. Литвин, М.В. Стель­мах. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008. – 335 с.

 13. Мішина С.В. Аналіз у галузях виробництва і послуг : навч. посібн.
  / С.В. Мішина, О.Ю. Мішин. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 239 с.

 14. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Є.В. Мних. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 465 с.

 15. Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 429 с.

 16. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятия : учебн. пособ. – Москва : Академический проспект, 2002. – 572 с.

 17. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 668 с.

 

 

 

Підписано до друку 14.07.2016 р.

Умов. друк. арк. 0,6

Наклад 52 прим. Зам. № 99

 

Видавництво “Аграрна освіта”

Технікумівська, 1, смт Немішаєве

Бородянського Київської

тел. 04577-41-2-69

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єкта видавничої справи ДК № 1310