МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА)

навчальної дисципліни

підготовки фахівців ОКР “молодший спеціаліст”

спеціальності 073 “Менеджмент”

в аграрних вищих навчальних закладах

 

 

 

 

Київ

“Агроосвіта”

2016

 

УДК 658 (073)

ББК 65.01 я 73

Е 4511

Розробник програми

Андрійченко Н.Г., викладач Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ

Рецензенти:         

Біляр Ю.В., викладач Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ

Григорова Я.М., викладач ВСП “Оріхівський коледж Таврійського ДАТУ”

Матійко І.А., викладач Бобринецького технікуму ім. В.Порика Білоцерківського НАУ

Мельник М.Р., викладач Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ

Ткаченко О.Г., викладач Іллінецького державного аграрного коледжу

Рекомендовано Науково-методичною радою Науково-методичного центру “Агроосвіта” (протокол від “22” червня 2016 р. № 6)

Відповідальна

за випуск                       Трісунова Т.В., методист

 

(Державна установа “Науково-методичний центр інформаційно-аналітич­ного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”)

Редактор              Світельська С.Ф.

© Державна установа “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якій формі без письмової згоди Державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”.

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Економіка підприємства”

 

Галузь знань                                      07 “Управління та адміністрування”

Спеціальність                                    073 “Менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційний рівень   “молодший спеціаліст”

Кількість тем                                      15

Загальна кількість годин                  162

 

 

Форма організації освітнього процесу та види навчальних занять, обсяг годин:

 

Навчальні заняття:

 

                                  Лекції                                46

                                  Семінарські заняття      6

                                  Практичні заняття          40

                                  Самостійна робота        70

 

 

 

 

Форма підсумкового

контрольного  заходу                         екзамен

 

 

 

 

ВСТУП

 

У сучасних умовах господарювання успішно функціонують лише ті підприємства, які найбільш грамотно, компетентно визначають потреби ринку, створюють і організовують виробництво конкурентоспроможної продукції, яка користується попитом і забезпечує високу прибутковість. Поставлені завдання можуть виконати лише ті фахівці, які добре засвоїли основи економіки підприємства.

Програма з дисципліни “Економіка підприємства” передбачає вивчення теоретичних основ і практичних форм функціонування підприємства як основної структурної ланки економіки, охоплює питання ефективного використання виробничих ресурсів, економічної діяльності, обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності аграрного виробництва, а також механізми взаємодії  суб’єктів економічної діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” є закономірності розвитку і вдосконалення виробництва на підприємствах та в об’єднаннях аграрного виробництва і отримання максимального прибутку.

Міждисциплінарні зв’язки: “Економічна теорія”, “Менеджмент”, “Статистика”, “Економічний аналіз”, “Бухгалтерський облік” .

Метою вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” є надання теоретичних знань і практичних навичок з економіки, організації та результативності господарювання підприємств і вжиття заходів щодо підвищення ефективності аграрного виробництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка підприємства” є

 • формування теоретичних знань з економічної діяльності підприємства, економічного мислення студентів, умінь ефективно використовувати ресурсний і виробничо-господарський потенціал, самостійне вирішення питань управління на підприємстві під час здійснення виробничих процесів;

 • використання міждисциплінарних знань під час вирішення економічних проблем.

Вивчення дисципліни надасть студенту можливість засвоїти теоретичні, методологічні та соціально-економічні питання у суспільстві, забезпечити ефективне використання виробничих ресурсів, визначити роль економіки, пояснити значення основних категорій, використати можливість застосування економічних знань у професії.

Як результат вивчення  дисципліни студенти повинні знати:

 • шляхи і способи вдосконалення економічних методів господарювання в умовах ринкових відносин, раціонального використання землі, виробничих, трудових і фінансових ресурсів;

 • способи вдосконалення інтенсифікації виробництва, спеціалізації, кооперації та інтеграції підприємств АПК; розвитку товарно-грошових відносин;

 

уміти:

 • визначити показники економічної ефективності та використання землі, трудових ресурсів, виробничих фондів, спеціалізації та інтенсифікації; величину доходу, прибутку, рівень рентабельності виробництва;

 • розрахувати рівень продуктивності праці, ефективність впровадження інтенсивних технологій виробництва, середні ціни реалізації продукції та її залежність від якості, собівартість продукції аграрного підприємства;

 • виявляти резерви та шляхи підвищення ефективності виробництва;

 • використовувати економічні методи в управлінні біоресурсами;

 • приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань під час виконання своїх професійних обов’язків.

Структура навчальної дисципліни є орієнтовною.

Під час складання робочої навчальної програми викладачі можуть вносити обґрунтовані зміни та доповнення в зміст програмного матеріалу і розподіл навчальних годин за темами в межах бюджету часу, відведеному навчальним планом на вивчення дисципліни.

Зміни та доповнення, які вносять у програму, мають бути обговорені на засіданні циклової комісії і затверджені заступником директора з навчальної роботи.

1. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи

назва

лекції

семі-нарські заняття

прак­тичні заняття

самостійна робота

разом

1

2

3

4

5

6

7

1.

Вступ. Підприємство як об’єкт господарю­вання

4

2

-

2

8

2.

Земельні ресурси та їх використання

4

-

4

4

12

3.

Трудові ресурси, про­дуктивність праці та її оплата

2

-

4

4

10

4.

Матеріально-технічна база аграрних підприємств

2

-

2

4

8

5.

Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств

4

-

4

6

14

6.

Оборотні засоби (оборотний капітал) аграрних підприємств

2

-

2

2

6

7.

Інноваційно-інвести­ційна діяльність аграрних підприємств

2

-

 

4

6

8.

Інтенсифікація вироб­ництва та науково-технічний прогрес

4

-

4

6

14

 

9.

Розширене відтворення і нагромадження на аграрних підпри­ємст­вах

2

 

2

4

8

10.

Спеціалізація, концен­трація та інтеграційні процеси в сільсько­господарському виробництві

2

-

4

4

10

11.

Витрати виробництва і собівартість продукції

4

-

6

6

16

 

 

1

2

3

4

5

6

7

12.

Ціноутворення на продукцію

2

-

4

6

12

13.

Економічні результати та ефективність діяль­ності підприємства

2

-

4

4

10

14.

Інфраструктура сіль­ськогосподарського виробництва

2

-

-

2

4

15.

Економіка основних галузей сільського господарства

8

4

-

10

22

Разом годин з навчальної дисципліни

46

6

40

70

162

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. ВСТУП. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Предмет, завдання науки та методи її вивчення. Зміст і порядок вивчення науки, її зв’язок з іншими дисциплінами навчального циклу.

Вимоги до економічних знань спеціаліста, посилення ролі економічних кадрів у підвищенні ефективності діяльності аграрних підприємств.

Особливості аграрного підприємства та їх урахування в економічній діяльності.

Організаційно-виробнича структура аграрних підприємств. Вплив макро- і мікросередовища на їх діяльність.

Санація і реструктуризація підприємств.

Поняття підприємства як організаційно та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Правові основи функціонування підприємств в Україні. Класифікація підприємств. Форми об’єднання підприємств.

Організація і розвиток власної справи, проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання.

Основні виробничі та економічні показники діяльності аграрних підприємств. Їх суть і економічне значення для фінансового стану підприємства. Методичні основи розрахунку.

 

Семінарське заняття

 

2. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 

Земельні ресурси як основа економічного потенціалу. Особливості використання землі як основного засобу виробництва.

Земельний фонд України, склад і структура. Основні шляхи підвищення економічної родючості ґрунту. Земельний кодекс України – основа регулювання земельних відносин. Право власності на землю. Право постійного користування земельною ділянкою.

Державний земельний кадастр і економічне оцінювання землі.

Земельна реформа та її етапи. Визначення земельного паю. Земельний сертифікат і державний акт, що засвідчує право на земельну частку. Земельний ринок. Застава земельних ділянок. Земельний податок як складова частина фінансового, сільськогосподарського податку. Земельна рента і рентні платежі. Ціна землі. Орендна плата за землю. Закон про оренду землі, що визначає загальні засади набуття, реалізації та припинення права на оренду земельної ділянки. Договір оренди землі.

Показники ефективності використання земельних угідь аграрних підприємств. Ефективність заходів щодо підвищення родючості землі.

Досвід господарств зони в ефективному використанні землі.

 

Практичне заняття

 

Визначення показників ефективності використання землі конкретних господарств.

Визначення розміру земельного паю і орендної плати за землю.

3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА

 

 Поняття про трудові ресурси, їх склад, структуру та особливості використання в сільському господарстві. Показники  працезабезпечення і використання трудових ресурсів. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів у ринкових умовах.

Ринок праці. Попит і пропозиція  робочої роботи. Планування чисельності персоналу. Управління персоналом підприємства. Підготовка підвищення кваліфікації кадрів, їх закріплення на селі. Рівень використання трудових ресурсів.

Продуктивність праці. Методи та показники її визначення. Співвідно­шення темпів зростання продуктивності та оплати праці. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.

Персонал підприємства, його склад і структура.

Оплата праці, її форми і системи. Вплив співвідношення темпів зростання продуктивності та оплати праці на економічні результати. Суть і особливості оплати праці на підприємствах різних форм власності та господарювання в АПК.

 

Практичне заняття

 

Розрахунок забезпеченості та використання трудових ресурсів.

Розрахунок продуктивності праці.

Визначення фонду оплати праці за категоріями працівників.

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Особливості й стан матеріально-технічної бази. Основні напрямки і шляхи розвитку матеріальної-технічної бази аграрних підприємств.

Поняття розміру і структури енергоресурсів. Енергооснащеність виробництва і енергоозброєність праці. Енергомісткість і фактори її зниження, електрооснащеність і електроозброєність.

Машинно-тракторний парк та ефективність його використання. Поняття умовно-еталонного трактора і умовно-еталонного гектара.  Показники та шляхи поліпшення використання тракторного парку.

Особливості оцінювання ефективності використання машинно-трактор­ного парку у фермерських господарствах.

Види транспорту і значення та оцінювання раціонального співвідношення між окремими видами транспорту з урахуванням доцільності перевезення різних видів вантажів і віддалі перевезення.

Показники ефективності використання транспортних засобів.

Методика визначення окупності нової техніки. Виробничі будівлі та споруди аграрних підприємств, характеристика, показники і методика визначення ефективності їх використання.

 

Практичне заняття

 

Визначення показників використання енергетичних ресурсів та рівня механізації виробничих процесів підприємства.

 

5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ (ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ) АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Поняття, склад і структура основних засобів. Виробничі та невиробничі основні засоби. Грошове оцінювання основних засобів. Досягнутий рівень забезпеченості аграрних підприємств основними засобами. Фізичне і моральне зношення основних засобів. Амортизація основних засобів.

Показники забезпеченості та економічної ефективності використання основних засобів. Шляхи поліпшення використання основних засобів,  удосконалення їх структури, зниження матеріаломісткості. Ринок засобів виробництва. Перспективні напрямки вдосконалення технічної бази.

Поняття і види нематеріальних активів: право на користування землею, право на винахід, товарні знаки, авторські права (патенти, свідоцтва, ліцензії як форми інтелектуальної власності).

 

Практичне заняття

 

Визначення показників забезпеченості та ефективності використання основних засобів, окупності капітальних інвестицій.

 

6. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ (ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ) АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Економічна суть оборотних засобів, їх склад і структура. Оборотні засоби і засоби обігу, їх склад і джерела формування. Значення оптимального співвідношення основних і оборотних засобів (необоротних і оборотних активів). Вплив скорочення строків кругообігу на ефективність використання оборотних активів.

Система показників і методика визначення ефективності використання оборотних засобів. Необхідність нормування оборотних засобів за критерієм мінімальної достатності. Економічні підходи до нормування окремих видів оборотних засобів.

Основні напрямки поліпшення використання оборотних засобів аграрних підприємств.

Практичне заняття

 

Визначення ефективності використання оборотних засобів конкретного підприємства.

 

7. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Закон України “Про інвестиційну діяльність”, що визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.

Основні напрямки інвестицій. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

Класифікація інвестицій. Джерела інвестицій: власні, позичкові, залучені та бюджетні. Особливості зовнішніх джерел. Призначення довгострокових фінансових і капітальних інвестицій. Капіталовкладення аграрних підприємств, їх напрямки та структура.

Оцінювання економічної ефективності інвестицій. Шляхи ефективності інвестицій (вдосконалення проектів, скорочення строків введення в дію).

Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Закон України “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні”.

 

 

8. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

 

Процес інтенсифікації – закономірний шлях розвитку сільського господарства. Основні передумови переходу до інтенсивного сільського господарства.

Особливості інтенсифікації сільського господарства.

Фактори, що зумовлюють ефективність інтенсифікації виробництва. Критерії і показники рівня та економічної ефективності інтенсифікації. Елементи процесу інтенсифікації: об’єкт інтенсифікації – рівень інтенсифікації – результат інтенсифікації – ефективність інтенсифікації.

Основні напрямки інтенсифікації: хімізація, комплексна механізація і автоматизація виробництва, меліорація, впровадження інтенсивних технологій в рослинництві і тваринництві, вдосконалення економічних методів господарювання.

Суть та основні напрямки науково-технічного прогресу (НТП):

 • організаційно-економічний (організаційна, фінансова, технічна реструктуризація);

 

 • хімізація у системі основних напрямків НТП та інноваційної діяльності аграрних підприємств (застосування мінеральних добрив, хімічних препаратів захисту рослин і тварин, полімерних матеріалів, кормових добавок);

 • біологічний напрямок (застосування нових сортів, порід, гібридів, регуляторів росту);

 • технічний напрямок (з використанням ефективних технологій).

Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень. Поняття “відкриття”, “винахід”, “раціоналізаторська пропозиція”, їх роль у реалізації системи основних напрямів НТП. Досвід господарств зони.

 

Практичне заняття

 

Визначення показників рівня та економічної ефективності інтенсифікації, ефективності окремих нововведень, інтенсифікації виробництва окремих видів продукції.

 

9. РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ І НАРГОМАДЖЕННЯ
НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Поняття відтворення. Типи відтворення: звужене, просте, розширене. Особливості розширеного відтворення, зумовлені специфікою сільського виробництва. Форми розширеного відтворення: екстенсивна, інтенсивна. Інтенсифікація виробництва – основна форма розширеного відтворення в сільському господарстві.

Показники, що характеризують розширене відтворення: факторні, результативні.

Валова продукція як кінцевий результат господарської діяльності і водночас основа розширеного відтворення в сільському господарстві.  Раціональний розподіл валової продукції і формування фондів відшкодування, споживання, нагромадження.

Прибуток як реалізована частина чистого доходу. Оптимальний розподіл і структура використання прибутку.

Суть товарної продукції як частини валової продукції, яка вибуває з підприємства. Рівень товарності, методика розрахунку, шляхи підвищення товарності.

Особливості формування ринків основних видів сільськогосподарської продукції, шляхи їх розширення.

 

Практичне заняття

 

Визначення показників товарності сільськогосподарської продукції. Рівень товарності та шляхи його підвищення.

10. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

 

Суть і фактори розміщення та спеціалізації аграрного виробництва. Форми спеціалізації і методика визначення виробничого напрямку аграрного підприємства.

Поняття про галузі та їх характеристика. Галузева структура аграрних  підприємств. Типи спеціалізованих господарств. Економічна ефективність розміщення та спеціалізації аграрного виробництва. Основні зони спеціалізації сільського господарства.

Поняття про кооперування виробництва. Інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. Форми агропромислових формувань у сферах виробництва і переробки продукції та їх економічна ефективність. Регіональні агропромислові формування. Зарубіжний досвід  агропромислової інтеграції та можливості його використання в Україні.

Поєднання великих і дрібних господарств в умовах багатоукладної економіки. Розвиток малого бізнесу.

 

Практичне заняття

 

Визначення виробничого напрямку аграрних підприємств, їх розміру та рівня спеціалізації. Визначення показників економічної ефективності спеціалізації конкретного підприємства та його галузей.

 

 

11. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

 

Суть витрат і собівартості продукції. Рівень і структура собівартості основних видів продукції. Причини зростання собівартості. Відмінності у співвідношенні статей витрат у різних галузях господарства.

Види собівартості різних видів продукції, робіт і послуг. Класифікація витрат виробництва і порядок їх віднесення на певні види продукції. Методика обчислення собівартості різних видів продукції, робіт і послуг.

Основні фактори, що визначають собівартість продукції рослинництва і тваринництва.

Значення, резерви і шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

Практичне заняття

 

Визначення та оцінювання динаміки і структури собівартості окремих видів продукції конкретних підприємств зони.

Обчислення собівартості основних видів продукції рослинництва, тваринництва; обслуговуючих підприємств, промислових виробництв.

 

12. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ

 

Ціна в ринковій економіці, її поняття та функції. Ціноутворення, основні методи та етапи встановлення цін. Принципи ціноутворення. Формування різних видів цін. Система цін на сільськогосподарську продукцію.

Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці. Основні напрямки забезпечення паритету цін між промисловістю та сільським господарством. Система державної підтримки цін і доходів сільськогосподарського товаровиробника. Ціни підтримки. Ціновий моніторинг в АПК.

Особливості формування світових цін та їх види. Взаємозв’язок внутрішніх і світових цін під час експортно-імпортних операцій. Диференціація цін на світовому ринку.

Система оподаткування в Україні. Основні види оподаткування юридичних осіб.

 

Практичне заняття

 

Визначення цін виробника, ціни пропозиції (середньої реалізаційної ціни), договірно-розрахункової ціни на продукцію (послуги).

 

13. ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Поняття ефекту і ефективності виробництва. Види ефективності (виробнича, соціальна, екологічна).

Критерії та системи показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Методика визначення показників економічної ефективності: валової, товарної, чистої продукції, чистого доходу і прибутку.

Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва. Показники та методика визначення рівня рентабельності, норми прибутку. Сучасний рівень рентабельності підприємств. Оптимальні нормативи рентабельності, що забезпечують самофінансування.

Оцінювання позиції підприємства на ринку капіталів. Показники рівня надійності покриття активами цінних паперів підприємства.

Методика визначення ефективності (ефекту) заходів у сільському господарстві.

Основні шляхи підвищення рентабельності продукції: режиму економії, якості, стандартизації та сертифікації продукції.

Беззбитковість виробництва. Резерви та шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

 

Практичне заняття

 

Визначення показників економічної ефективності та рентабельності конкретного підприємства.

 

14. ІНФРАСТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Інфраструктура в системі АПК. Виробнича інфраструктура. Інфра­струк­тура в сфері заготівель, зберігання і збуту сільськогосподарської продукції. Інфраструктура у сфері  матеріально-технічного забезпечення.

Соціальна інфраструктура села. Розвиток села (статистично-аналітичний огляд населених пунктів області, в якій знаходиться навчальний заклад).

 

 

15. ЕКОНОМІКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Економіка і соціальне значення збільшення обсягів виробництва продукції в ринкових умовах та створення продовольчих товарів України.

Економіка виробництва зерна, технічних культур, картоплі та овочів, плодів, ягід і винограду.

Характеристика кожної галузі: значення, її сучасний рівень, розміщення на території України, ефективність виробництва (урожайність, собівартість, продуктивність праці, рентабельність).

Ефективність впровадження інтенсивних технологій. Суть, ефективність і соціальне значення поєднання виробництва та переробки продукції на аграрних підприємствах.

 

Економіка виробництва кормів

 

Кормова база як необхідна умова розвитку тваринництва. Структура кормової бази господарства, фактори її формування.

Джерела кормових ресурсів та їх економічна характеристика. Економічне оцінювання кормових культур, кормів і раціонів.

Шляхи створення міцної кормової бази і здешевлення виробництва кормів.

 

Економіка молочно-продуктового підкомплексу АПК

 

Розвиток молочного скотарства і молокопереробної галузі. Значення скотарства для інших галузей сільського господарства. Збалансованість міжгалузевих і міжгосподарських зв’язків сільськогосподарських та молокопереробних підприємств.

Рівень ефективності виробництва молока за умов різних форм власності та видів господарювання. Вдосконалення племінної і селекційної роботи.

Зміцнення кормової бази, рівня годівлі тварин, упровадження комплексної механізації. Необхідність державного регулювання закупівельних цін на продукцію галузей тваринництва.

Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі вдосконалення інтеграційних зв’язків у молочно-продуктовому підкомплексі.

 

Економіка м’ясного підкомплексу АПК

 

Значення і розвиток виробництва м’яса в Україні. Використання ресурсного потенціалу в м’ясному підкомплексі АПК (розвиток м’ясного скотарства, свинарства, птахівництва).

Виробництво м’яса за індустріальною технологією. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва м’яса на основі інтенсифікації, зміцнення кормової бази, забезпечення збалансованої годівлі тварин.

 

Економіка вівчарства

 

Значення і розміщення вівчарства. Транспортування, зберігання, переробка та реалізація продукції вівчарства. Використання ресурсного потенціалу.

Підвищення економічної ефективності вівчарства за рахунок збільшення виробництва продукції на основі зростання поголів'я овець і їх вовнової та м’ясної продуктивності.

 

Семінарське заняття

 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА

 

Основна література

 

1.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України : Закон України від 28.12.2014 р. № 77.

2.  Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція ): Закон України від 12.02.15           № 191.

3. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.12  № 5007.

4. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18.10.2005 р. №2982-ІV із змінами та доповненнями.

6. Про фермерське господарство : Закон України від  19.06.03 № 973.

7. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.91 № 1576 зі змінами та доповненнями.

8. Земельний кодекс України : від 29.06.10 №2367.

9. Про оплату праці : Закон України від 24.03.95 №108.  

10. Про оренду землі : Закон України від 06.10.98 № 161.

11. Про особисте селянське господарство :  Закон України від 15.05.03 №742. 

12. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки : Указ Президента України від 03.12.99. №1529

13. Про заходи щодо забезпечення формування аграрного ринку : Указ Президента України від 06.06.2000 р. № 767.

14. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств : Наказ Мінагрополітики від 18 травня 2001 року №132 зі змінами і доповненнями.

15. Національні стандарти в бухгалтерському обліку / за ред. М.Г. Ми­хайлова. – Київ : Вища освіта, 2002.

16. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. – Київ : КНЕУ,2004. – 624 с.

17. Батіг А.І. та ін. Планування та організація діяльності аграрного підприємства. / За ред. А.І.Батіг. – Київ : Аграрна освіта, 2003. – 425 с.

18. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003, №18, №19–20, №21–22, ст. 144 (Нова редакція від 09.06.2013).

19. Економіка підприємства / П.П. Руснак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін..; За ред. П.П. Руснака. – Біла Церква, 2003.

20. Економіка підприємства : підручник /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. –Вид. 2-ге, перероб та доп. – Київ : КНЕУ,2001.

21. Економіка сільського господарства : навч. посіб. / В.К.Збарський, В.І. Ма-цибора, А.А. Чалий, та ін.; За ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. – Київ : Каравела, 2009. – 264 с.

22. Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, В.В. Жебка, М.М. Ру­дий, А.А. Чалий; За ред. П.П. Руснака. – Київ :Урожай,1998.

23. Шваб Л.І. Економіка підприємства : навч. посіб. – 2-ге вид. – Київ : Каравела,2007. – 584 с.

24. Царенко О.М., Руденко В.П. Управління якістю агропромислової продукції: навч. посіб. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 431 с.

 

Додаткова література

 

1. Бойчик І.М., Харів П.С., Піча Ю.В. Економіка підприємства. – Київ  : Каравела, 2001. – 298 с.

2. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С.Ф. Чигинов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – Київ : КНЕУ, 2000. – 316 с.

3. Гринчуцький  В.Г. Економіка підприємства : навчальний посібник – Київ : ЦУЛ, 2012. – 304 с.

4. Економіка підприємства : навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ : ЦУЛ, 2010 – 488 с.

5. Економіка підприємства : навч. посіб. / О.В. Березін, Л.М. Березіна,    Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 390 с.

6. Економіка підприємства : підручник / За ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання 2006. – 614с.

7. Рижмань Д.І., Криворучко І.М., Вінничук Г.Я. Економіка підприємства : навч. посіб. – Київ : Аграрна освіта, 2011. – 513 с.

8. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура  продовольчих ринків України / За ред. акад. О.М. Шпичака. – Київ : ІАЕ УААН, 2001.

 

Інформаційні ресурси

 

1. Верховна Рада України http://www./rada. kiev.ua

2. Кабінет міністрів України http://www.kmu.gov.ua

3. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua

4. Законодавство України  http://www.zakon/.rada.gov.ua

5. Економічна та фінансова література

a) http://readbook.com.ua

б) http://studentbook.com.ua

 

 

 

Підписано до друку 14.07.2016 р.

Умов. друк. арк. 0,9

Наклад 52 прим. Зам. № 97

 

Видавництво “Аграрна освіта”

Технікумівська, 1, смт Немішаєве

Бородянського Київської

тел. 04577-41-2-69

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єкта видавничої справи ДК № 1310