Недостатньо лише отримати знання, треба знати їм застосування. Недостатньо тільки бажати, треба творити.

 

 

Йоган Гете

   Циклова комісія економічних дисциплін створена у 2001 році при відкритті спеціальностей: 5.03060101 Організація виробництва та 5.03050901 Бухгалтерський облік.

   Комісію очолила Гуменюк Ольга Мілентіївна (3-я зліва) – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії; Соловйова Олена Сергіївна (1-а зліва) - викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії; Полянська Людмила Степанівна (2-а зліва) – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії; Каленюк Оксана Ярославівна (4-а зліва) – викладач бухгалтерського обліку, спеціаліст вищої категорії, зав. економічного відділення; Павуско Зоя Ананівна (2-а справа) - викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії; Дубінчин Тетяна Миколаївна (1-а справа) - викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

   За пройдений період відбувалися зміни щодо назви комісії, складу її викладачів. З 2012 року до складу комісії увійшла нова спеціальність  5.03051002 “Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції”, яка з 2015 року одержала назву 076 Товарознавство, торгівля та біржова діяльність. Відповідно у цей же період було перейменовано спеціальності:

5.03050901 Бухгалтерський облік у 071 Облік і оподаткування, 5.03060101 Організація виробництва – 073 Менеджмент.

   Станом на 2016 рік комісія отримала назву «Управління та адміністрування».

   Головна мета роботи циклової комісії економічних дисциплін полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у  нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія  здійснює таким шляхом:

- впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних  технологій навчання;

-  удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування  нових педагогічних технологій;

-  вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;

-  ефективної організації самостійної роботи студентів;

-  удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

   Циклова комісія омолоджується випускниками відділення. Поліщук Світлана Володимирівна (3-я зліва) -   викладач бухгалтерського обліку, Яремчук Наталія Іванівна (4-а зліва) - викладач бухгалтерського обліку, спеціаліст 1 категорії.

   З 2012 року тимчасово зав. відділенням Дубінчин Тетяна Миколаївна (2-я зліва).

   З 2013 року голова циклової комісії економічних дисциплін - Полянська Людмила Степанівна (2-я справа).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Станом на 2017 рік  викладачами економічних дисциплін є:

Каленюк Оксана Ярославівна – викладач бухгалтерського обліку, спеціаліст вищої категорії, зав. відділення управління та адміністрування; Дубінчин Тетяна Миколаївна - викладач фінансів, спеціаліст вищої категорії, зав. відділення аграрних наук та інформаційних технологій;  Павуско Зоя Ананівна - викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Полянська Людмила Степанівна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Гуменюк Ольга Мілентіївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії; Йосенко Світлана Андріївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст 2 категорії (фото).

   Методична робота викладачів циклової комісії управління та адміністрування носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу  роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, виробляються основні напрями, формулюється  проблема, над якою комісія працює протягом року.

   Циклова комісія розробляє та впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін  економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій.

   Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою  викладачів і студентів.  Науково орієнтоване навчання, як перспективний напрям розвитку  освіти, переносить акценти із засвоєння знань на їх здобування. Найбільш значущими для пізнавальної діяльності є інтелектуальні вміння, розвиток  яких дозволяє студенту не тільки відтворювати зміст вивченого матеріалу,  але й міркувати самостійно, усвідомлюючи проблеми і зумовленість явищ,  встановлюючи закономірності і логічні зв'язки у вивченому матеріалі, що  відображається в умінні розв'язувати дослідницькі проблеми.

   Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної  підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь проводити  дослідження і вирішувати дослідницькі завдання і задачі.  Пошукова робота передбачає  вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки курсових робіт та під час розрахунку бізнес-планів.

   Важливе значення для формування дослідницьких вмінь має робота  студентів у предметних гуртках,  що сприяє згуртуванню студентської молоді за інтересами й уподобаннями.

   Викладачами комісії очолено при кабінетах гуртки:

  • менеджменту і маркетингу - «Управління і збуту»;

  • технології галузі, тваринництва і біології - «Юні технологи»;

  • економіки, організації і планування виробництва – економічний гурток.

  • лабораторії навчальної бухгалтерії - «Обліковець-фінансист».

   Циклова комісія організовує індивідуальну роботу з обдарованими  студентами.  Врахування індивідуальних особливостей студентів - один із провідних  принципів циклової комісії. Методика індивідуального підходу ґрунтується  на пристосуванні форм і методів педагогічної взаємодії до індивідуальних  особливостей з метою забезпечення запроектованого рівня розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості  для розвитку пізнавальних сил, активності, здібностей кожного студента.

   Циклова комісія бере участь у виховній роботі навчального  закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних  форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції. Чітко сплановані кураторами груп та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

 

 

   Викладачі циклової комісії разом із студентами  проводять тижні циклової комісії, під час яких проводять різного напрямку заходи.

 

 

 

   Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування молодшого спеціаліста, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий педагог, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі.