Міністерство освіти і науки України

Млинівський державний технолого-економічний коледж

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Млинівського державного

технікуму ветеринарної медицини

________________Яцкевич В.Р.

“_____”________________2015року

 

Наказ _________________________

 

 

 

 

 

ЛОГІСТИКА

 

Програма

навчальної дисципліни

підготовки     молодший спеціаліст

напряму підготовки  6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»

спеціальності       5.03060101 «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

 

 

 

 

 

2015 рік

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Млинівським державним технолого-економічним коледжем

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Павуско З.А. – викладач дисципліни «Логістика» , спеціаліст вищої категорії

Затверджено  МДТЕК , наказ ___________________________________________

Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії менеджменту та економічних дисциплін

Протокол № ____від «_______»  ____________ 201___  року

Голова циклової  комісії       Поянська Л.С.                       _____________

(прізвище та ініціали)                                                       (підпис)

Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною радою:

Протокол № ______     від ________________________


Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Логістика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодший спеціаліст, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності  5.03060101 «Організація виробництва»

 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення методів і процесів управління матеріальними потоками.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Програма навчальної дисципліни складається з 4 змістових модулів.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логістика» є  формування  у студентів систематизованого комплексу  знань про загальні принципи, форми та методи управління матеріальними та інформаційними потоками, і які враховують особливості вітчизняної економіки.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логістика» є    надання студентам практичних і теоретичних знань, завдяки яким студенти будуть мати уявлення щодо форм логістичних інтеграцій, методів управління матеріальними потоками.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

  • зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення;

  • етапи розвитку та сучасну концепцію логістики;

  • сутність матеріальних, інформаційних, фінансових потоків і їх характеристику.

 

вміти:

  • аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів;

  • проводити контроль і управління матеріальними запасами з використанням різних методів аналізу;

  • розраховувати точку беззбитковості діяльності складу;

  • визначити місце розміщення розподільчого складу на території, що обслуговується;

  • розроблювати маршрут і складати графік доставки товарів автомобільним транспортом;

  • сприяти впровадженню нових методів логістичного обслуговування у всіх функціональних ланках руху матеріальних потоків;

  •  розраховувати ефективність логістичної системи.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин (3 кредити) ЄКТС.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Модуль 1

Семестр 6 (3й курс)

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

1.ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Поняття та генезис розвитку логістики

Концепція логістики

Предмет, об'єкт, мета, завдання та функції логістики

Значення логістики

2.ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ

Економічна сутність та види логістичних потоків

Товарорух: сутність, елементи та основні форми

Організація управління матеріальними потоками на рівні підприємства

 

Семінарське заняття 1

Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці

 

 

З. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙ

Поняття логістичної системи, її мета, основні завдання та функції

Класифікація логістичних систем та тенденції їх розвитку

Поняття про логістичні ланцюги

Форми взаємовідносин у каналах товароруху

 

Семінарське заняття 2

Канали товароруху: сутність та класифікація

4. ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ

  Завдання, функції та організація логістики постачання

  Основні підходи щодо вибору постачальника

  Стисла характеристика систем МКР

Практична робота 1

Визначення кола найбільш важливих постачальників методом АВС-аналізу

Контрольна робота .

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

5. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

Мета, функціональні сфери та основні завдання виробничої логістики

Принципи організації виробництва

Логістичні виробничі системи

6. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ

  Склади, їх функції та класифікація

  Логістичний процес на складі

  Система складування та організація переробки вантажів       

  Тара та упаковка при зберіганні вантажів

  Оцінка роботи складів

Практична робота 2

Розрахунок площі складського приміщення

7. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ

Сутність, види та функції запасів

Нормування запасів

Оптимізація запасів

Системи управління запасами

 

Практична робота 3

Визначення оптимального розміру замовлення аналітичним та графічним способами.

Контрольна робота .

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

8. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА

Суть і завдання транспортної логістики

Вибір виду транспортних засобів

Вибір шляхів переміщення вантажопотоків

Організація роботи виробничого транспорту

 

 Семінарське заняття 3

Транспортні тарифи та матеріально-технічна база різних видів транспорту

 

Практична робота 4

Вибір оптимального варіанта логістики товарів від пунктів виробництва до пунктів споживання

 

9. РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА

Економічний зміст, завдання, функції та принципи розподільчої логістики

Основні методи розподільчої логістики

Організація розподільчої логістики

Концепція логістичного центру дистрибуції

Логістичні системи розподільчої логістики

 

Практична робота 5

Розрахунок координат точок для розміщення оптового складу.

 

10. ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА

Основи та організація посередницької логістики

Організація та документальне оформлення оптових закупівель торговельними підприємствами

Сутність та основні методи оптового продажу товарів торговельними підприємствами

Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі

Інтегрована посередницька логістика

 

Семінарське заняття 4

Організація товаропостачання товарів підприємств роздрібної торгівлі

Практична робота 6

ПР 6. Вибір посередника методом рейтингових оцінок

Контрольна робота .

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

 

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Економічна сутність та основні види логістичних послуг

Організація логістичного сервісу

Основні підходи до оцінки якості логістичного обслуговування

 

Практична робота 7

Визначення рівня логістичного сервісу

 

12. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ

Методологічні підходи визначення економічної ефективності логістики

Логістичні витрати 

Оцінка результатів логістичної діяльності

Економічна ефективність логістичних систем підприємства

 

13. ВИКОРИСТАННЯ ЛОПСТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ

Форми логістичних інтеграцій за  кордоном

Перспективи використання логістики в Україні

 

Семінарське заняття 5

Форми логістичних інтеграцій за  кордоном

Підсумкова КР .

 

3. Рекомендована література

Базова.

1. Альбеков А. У. Логистика коммерции: Учебн. пособие / А. У. Альбеков,

2. В. П. Федько, О. А. Митько. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 511 с.

3. Васелевський М.  Інформація  та  кадри  в  логістичних  системах

4. М.  Васелевський,  Р.  Патора.  —  К.:  Львів.  політехніка,  2001.  — 272 с.

5. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. — М.: Информационно-

6. внедренческий центр “Маркетинг”, 1999. — 128 с.

7. Гаджинский А. М. Логистика. — М.: ИВЦ  “Маркетинг”,  1998. — 228 с.

 

Допоміжна

1. Глогусь  О.  Логістика:  Навч.  посіб.  —  Тернопіль:  Екон.  думка, 1998. — 166с.

2. Гордон М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. - 2е изд., перераб. и доп. — М.: Центр экономики и маркетинга, 3. 2001. - 195 с.

4. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. - М.: Гардарики, 1996. - 120 с.

5. Кальченко А. Г. Основи логістики: Навч. посіб. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. — 135 с.

6. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник — Львів: НУ “Львів. політехніка”, 2004. — 416 с.

7. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підручник. — Львів: Вид-во НУ “Львів. політехніка”, 2004. — 448 с.

8. Крикавський Є. Логістика. Навч. посіб. — Львів: НУ  “Львів. політехніка”, 1999. — 264 с. 16

 

Інформаційні ресурси

1. Фонди бібліотек.

2. Електронні бібліотеки.

3. Сайти.

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання

Контроль знань і умінь студентів з дисципліни здійснюється згідно з системою організації навчального процесу. Формою підсумкового контролю є залік. Залік може бути проведений у вигляді написання звіту про виконання циклу практичних робіт.

 

5.Засоби діагностики успішності навчання

Для підсумкової діагностики успішності навчання використовуються тестовий,  усний контроль, модульний контроль. Також поточний контроль здійснюється під час виконання практичних  робіт, написання рефератів, контроль за засвоєнням певної теми. Форму проведення поточного контролю і систему оцінювання визначає відповідне відділення. Модульний контроль пропонується проводити після вивчення розділів. Згідно навчального плану передбачено виконання підсумкової контрольної роботи.