Вступ

 

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів із спеціальності 073 Менеджмент передбачено виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент". Курсова робота виконуються з метою закріплення набутих вмінь та навичок, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення  дисципліни, а також застосування їх в майбутній професійній діяльності.

Працюючи над курсовою роботою студент повинен засвоїти вміння та навички з виявлення наукових або виробничих проблем, обгрунтування актуальності їх розв'язання на сучасному етапі, роботи з літературними джерелами, плановою документацією, статистичною інформацією, проводити аналіз результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм господарювання та форм власності,

Якість виконання курсової роботи значною мірою залежить від того, наскільки студент чітко уявляє собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладання матеріалу та оформлення роботи.

При виконанні курсової роботи студент повинен:

  • систематизувати, поглибити теоретичні знання й закріпити практичні вміння та навички студентів;

  • використовувати основну та додаткову літературу, наукові публікації;

  • проводити маркетингові дослідження;

  • зробити ґрунтовний аналіз результатів господарської діяльності підприємств, які є об'єктом дослідження при виконанні курсової роботи;

  • вивчити та узагальнити досвід організації виробничих, технологічних та трудових процесів при виробництві сільськогосподарської продукції;

  • вміти користуватись плановою та нормативною документацією, бухгалтерською та фінансовою звітністю, іншими джерелами інформації;

  • робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення організації виробництва сільськогосподарської продукції, систем мотивації праці, підвищення ефективності діяльності підприємства;

  • навчитися розв'язувати виробничі проблеми та завдання для досягнення бажаного результату, забезпечення досягнення поставленої мети;

• оформити курсову роботу відповідно до рекомендацій по виконанню курсової роботи.

 

Пояснювальна записка

 

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні привели до швидкого насичення ринку, посилення нецінової конкуренції, що й зумовило підвищення ролі управлінської діяльності у забезпеченні конкурентоспроможності продукції.

А це вимагає від сьогоднішніх студентів не лише високих теоретичних знань, але і практичних навиків з питань управління.

Для того, щоб відповідати вимогам сучасності потрібно підготувати професіонала, спроможного, спираючись,  на накопичені знання і науковий досвід, здійснювати творчу практичну діяльність. Рішення даної проблеми пов’язано з питаннями, що стосуються закріплення теоретичних знань у практичній діяльності.  Це дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті.

Методичні рекомендації вміщують матеріал  з менеджменту  відповідно до програми затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 22 червня 2016 року в кількості 270 години, 62 годин з яких – самостійне вивчення.

Вивчивши дисципліну, студенти повинні закріпити теоретичний матеріал  практичними навичками у питаннях:  управлінської діяльності у сфері виробничих відносин,  розробки бізнес-планів, проектування організаційної структури управління, правильно реагувати і діяти у ризикових ситуаціях, аргументовано вирішувати конфліктні ситуації, приймати ефективні управлінські рішення, дотримуватися вимог етики та культури  в ділових відносинах, організовувати та проводити збори, засідання, наради.

Підготовка, виконання та захист курсової роботи студентом є заключним етапом вивчення дисципліни "Менеджмент"  і має за мету:

- всебічне поглиблення, систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань по одній з актуальних тем згаданої дисципліни;

- вдосконалення практичних вмінь, вивчення досвіду організації виробничих, технологічних, трудових процесів при виробництві продукції, узагальнення передового досвіду;

- оволодіння методикою збору та аналізу інформації в умовах конкретного господарства;

- набуття навиків розробки конкретних заходів для запровадження у виробництво найбільш ефективних форм та методів управління, а також досягнень науки та практики, знати практичне їх застосування в майбутній професійній діяльності.

У процесі написання курсової роботи студент відображає вміння:

- самостійно проводити аналіз економічних питань, складати та аналізувати таблиці, графіки, діаграми;

- виявляти резерви збільшення виробництва продукції та визначати шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукту (послуги) чи окремої галузі;

- логічно та послідовно викладати правильні узагальнення, висновки та пропозиції на прикладі конкретного підприємства.

У курсовій роботі повинні бути відображені елементи наукових досліджень. Тому студенти засвоюють методи наукової роботи і тим самим вчаться підходити до вирішення всіх питань виробництва творчо, з точки зору досягнень передового досвіду. Це привчає студентів слідкувати за спеціальною літературою, яка стосується вибраної теми, критично використовувати висновки та пропозиції окремих авторів, проводити паралелі до вимог життя, практики, порівнювати свої дослідження та висновки з іншими, наведеними науково-дослідними установами.

Курсова робота носить аналітичний і практичний характер, виконується на матеріалах літературних джерел і фактичних документів підприємств за попередні три роки.

 

Підготовка курсової роботи

 

Виконання курсової роботи включає в себе ряд етапів, першим з яких є вибір теми. Теми курсових робіт відповідають завданням навчальної дисципліни, відображають своєрідність майбутньої професії.

Студент може самостійно обирати будь-яку тему курсової роботи поданих викладачем - розглянутих на засіданні циклової комісії економічних дисциплін та затверджених заступником директора з навчальної роботи - керуючись при цьому різними мотивами: уподобаннями, інтересами, знайомством із проблемою і її актуальністю, рівнем підготовки тощо.

Якщо жодна із запропонованих тем не влаштовує студента в такому випадку йому надається можливість виконання самостійно запропонованої теми, що відповідає його інтересам, враховуючи її актуальність, за умови її узгодження з керівником.

Керівництво підготовкою курсовою роботою здійснює один з викладачів циклової комісії, який читає відповідну дисципліну. Керівник допомагає студенту підібрати відповідну літературу, дає відповідну консультацію і здійснює контроль за написанням роботи.

По обраній темі кожному студенту видається завдання на курсову роботу та індивідуальне завдання /Додатки 1, 2/.

Студент повинен ознайомитися з рекомендованою основною та допоміжною літературою. Крім того при написанні курсової роботи студент повинен керуватися діючими законодавчими та нормативно-правовими актами відповідно до обраної теми, використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет, які розкривають стан, завдання, проблеми розвитку агропромислового виробництва в Україні в цілому, а також в розрізі окремих галузей АПК. Основну увагу слід звернути на першоджерела, наукові публікації періодичних видань. Вихідним матеріалом для виконання курсової роботи є планова та звітна документація підприємства. Для прискорення процесу підбору літератури слід використовувати алфавітні та систематичні бібліографічні довідники та інші джерела інформації.

Студент підбирає та обробляє планову та звітну документацію підприємств, на прикладі яких буде розкриватися тема курсової роботи. Студент повинен звернутися в планово-економічний відділ підприємства і одержати необхідні матеріали, в яких відображаються результати виробничої та економічної діяльності обраного підприємства. Для виконання курсової роботи необхідно використовувати установчі документи підприємства, форми статистичної звітності: 50 с-г,, 24 с-г., 29 с-г., ТР1, ТР2, "Звіт про роботу автотранспорту", форми фінансової звітності: Ф №1-5, спеціалізовані форми бухгалтерської звітності, норми виробітку для оплати праці працівників, тарифні угоди, положення про оплату праці працівників або тарифну угоду та інші матеріали підприємства за попередні три роки.  

Курсову роботу, яку написано тільки на основі вивчення студентами опрацьованих літературних джерел або підручника без конкретних даних підприємства і власних досліджень студента, до захисту не допускають і повертають на доопрацювання.

Зібраний на попередніх етапах матеріал класифікується, систематизується та розміщується відповідно до плану курсової роботи.

Виконана курсова робота подається на рецензію у терміни, зазначені в завданні. Викладач в рецензії вказує позитивні сторони та недоліки. При позитивній оцінці курсова робота допускається до захисту. Для усунення недоліків курсова робота подається на доопрацювання. Після усунення недоліків курсова робота подається керівникові. І після його схвалення допускається до захисту.

Захист курсової роботи здійснюється згідно з затвердженим графіком. Студенту, який не захистив курсової роботи та отримав незадовільну оцінку, видається керівником курсової роботи нове завдання і назначається термін виконання й дата наступного захисту.

Структура та узагальнений зміст кожної частини курсової роботи

 

 Зміст курсової роботи повинен у повній мірі відповідати назві теми і послідовно, логічно викладати суттєвість теми та результати досліджень.

 Курсова робота повинна включати такі структурні елементи:

- титульну сторінку;

- зміст;

- вступ;

- теоретичне висвітлення теми курсової роботи;

- організаційно-економічну характеристику господарства;

- основну частину

  (висвітлення стану підприємства у відповідності  до обраної теми та рекомендації щодо покращення роботи);

- висновки та пропозиції;

- використану літературу;

- додатки.

Титульна сторінка є першою сторінкою курсової роботи.  Вона оформляється стандартним шрифтом – 14, друкарським способом з інтервалом 1,5. Титульна сторінка містить: назву вищого навчального закладу; тему курсової роботи; назву та юридичну адресу підприємства; прізвище, ім'я, по батькові студента; курс, номер групи; шифр і назву спеціальності; прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника; рік виконання. /Додаток 3/.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він повинен відповідати темі і плану курсової роботи.  У змісті послідовно перераховуються назви розділів, підрозділів і додатків. Зміст повинен включати всі заголовки, які є в тексті, та номера сторінок, де розміщений кожен з них.  /Додаток 4/.

У вступі висвітлюють основні завдання сільського господарства України на сучасному етапі, стан галузей відповідно до обраної теми, визначаються основні проблеми, обґрунтовується актуальність теми, визначається мета виконання курсової роботи, вказуються об'єкти та методи досліджень, використані матеріали підприємства для виконання курсової роботи.

Перший розділ теоретичне висвітлення теми курсової роботи повинен містити, як правило, теоретичні та методологічні положення з вибраної теми, він виступає передумовою для розкриття питань у наступних розділах: характеризується об'єкт дослідження.

Ця частина відображає вміння студента узагальнювати доступну йому літературу з обраної теми. Теоретичну частину курсової роботи розроблено  на основі законодавчих актів, нормативних документів, праці провідних спеціалістів, особистих досліджень. При визначенні різних поглядів на те чи інше питання студент повинен чітко сформулювати власну позицію. Для ґрунтовного висвітлення досліджуваної теми, студент опрацьовує не менше 15-20-ти літературних джерел.

Отже, в першому розділі викладаються теоретичні основи проблем які вивчаються, дається аналіз їх висвітлення та вивчення в різних літературних джерелах. Студент повинен критично оцінити матеріал та визначити власну позицію по даному питанню.

Організаційно - економічна характеристика господарства - це характеристика сучасного стану об'єкту дослідження господарства за останні три роки, аналіз недоліків та невикористаних резервів.

У розділі розглядають наступні питання:

- розташування господарства та його транспортні зв'язки, віддаленість від адміністративних центрів;

- характеристику землекористування /Табл.1./, природну та  організаційно-виробничу  структуру /Схема 1/;

- спеціалізація господарства /Табл.2./, його головні цілі та допоміжні галузі, міжгосподарські зв'язки;

- основні економічні показники роботи господарства за останні три роки /Табл.3./: вартість валової продукції рослинництва та тваринництва, продуктивність праці, собівартість одиниці основних видів продукції, розмір прибутку від реалізації продукції та рівень рентабельності виробництва в цілому по господарству та його окремих галузях.