1. Сучасна концепція маркетингу.

1.1. Маркетинг: механізм створення цінностей і зв’язків зі споживачами.

 

                                                  

 

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

 1. Маркетинг (поняття, функції, принципи).

 2. Види маркетингу (поняття, пояснення).

 3. Задоволення споживчих потреб (цільовий ринок, концепція «4Р»).

 4. Маркетингова програма (суть, структура, ефективність).

 5. Концепції маркетингу (види, суть).         

 

Питання для обговорення

 

 1. Із відомих вам визначень маркетингу обґрунтуйте найбільш вдале.

 2. Що ви знаєте про історію розвитку маркетингу як  теорії розвитку фірмою, зорієнтованою на ринок?

 3. Дайте визначення понять, які характеризують ринок: нужда, попит, потреба, товар, обмін, угода.

 4. Які види маркетингу, залежно від попиту на товар, послугу, ідею, вам відомі?

 5. У чому полягає суть збутового і маркетингового підходів до управління фірмою? Наведіть приклади.

 6. Поясніть суть принципів, які щонайповніше  відображають концепцію маркетингу.        

 

Аналіз ринкових ситуацій

 1. Яким чином маркетинг як теорія ринку знаходить своє практичне застосування у світі та в Україні?

 2. Яка з концепцій розвитку маркетингу є найбільш прийнятною для підприємств різних форм власності на сьогоднішній день. Обгрунтуйте думку.

 3. Чим виробничий маркетинг відрізняється від товарного? Який з них вигідніший для споживача? Опишіть ситуацію.

 4. Застосування маркетингових прийомів  фірмами здійснюється з врахуванням принципів, цілей і специфічних функцій, які ним виконуються у виробничо-збутовій діяльності. Змоделюйте ситуацію.

 5. Паралельно розвитком теорії проходив процес практичного втілення основних принципів маркетингу у комерційну діяльність. У зв’язку з цим виділяють окремі етапи розвитку маркетингу як науки теорії ринку і практики підприємницької діяльності. Обгрунтуйте думку конкретною ситуацією.

 

2. Визначення маркетингових можливостей

2.1.Поведінка споживача

  

 

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

 1. Поведінка покупців на ринку (мета, її дослідження).

 2. Загальна модель аналізу поведінки споживачів на ринку (схематичне зображення,  детальна характеристика елементів споживачів на ринку).

 3. Чинники впливу на процес прийняття рішення про купівлю товару (класифікація груп, характеристика).

 4. Процес прийняття рішень про купівлю (класифікація типів рішень, етапи, модель процесу прийняття рішення щодо купівлі товару, їх характеристика).

 5. Ринок організацій - споживачів (сутність, ціль, особливості, категорії і їх характеристика).

 6. Товар-новинка (необхідність виведення, процес його сприйняття).

 7. Процес прийняття рішень про купівлю товару в організаціях-споживачах (етапи, характеристика).

 

Питання для обговорення

 

 1. Поясніть взаємозв’язок «Чорна скринька» свідомості покупця – реакція покупця.

 2. Доведіть власну думку, як під впливом проаналізованих чинників відбувається процес прийняття споживачем рішення про покупку.

 3. Обгрунтуйте думку що є важливіше для маркетолога – спільні риси культур чи різниця між ними?

 4. Доведіть (спростуйте) важливість планування для маркетолога моделі процесу прийняття рішення щодо купівлі товару.

 5. Яким чином відбувається рішення про придбання товару (одержання послуг)? Доведіть важливість такої інформації для маркетолога.

 6. Які джерела інформації є для маркетолога найбільш важливі?

 7. На етапі оцінки варіантів у придбанні товару, що є найбільш цінною інформацією для маркетолога?

 8. Назвіть найбільш значущу для себе референтну групу, як вона впливає на купівельну поведінку?

 9. Наведіть приклади з власного досвіду про виконання ролі лідера думок та підпорядкування йому в частині поведінки споживачів.

 10. Чому до моделі процесу купівлі включено етап реакції покупця на придбаний товар? Дайте власну оцінку.

 11. Чим викликана особлива ретельність підготовки до виходу на ринок товару-новинки? Як проходить сприйняття такого товару?

 12. Поясніть основні відмінності між організаціями-споживачами та кінцевими споживачами.

 13. Якщо кожна особистість унікальна, то чому поняття «особистість» так широко використовується в маркетингових дослідженнях споживачів?

 14. Чому для маркетолога так важливо знати, що усвідомлення образу «Я» має тенденцію зберігатися незмінним протягом тривалого часу?  

 

Аналіз ринкових ситуацій

1. В результаті певного зрушення в культурі українці стали більше уваги приділяти своєму здоров’ю. На чому це позначилось?

2. Відомо, що нові напрямки молодіжної музики, сленгу, моди зароджуються в центральних районах міста, а потім швидко поширюються в молодіжному середовищі міських окраїн і передмістя. В чому завдання компаній, що виробляють одяг?

3. Дослідження показали, що жінки складають 1/3 покупців автомобілів. Компанія «Cadillac» стала звертати більше уваги на цей важливий сегмент. Які завдання конструкторів, які працюють над вдосконаленням машин?

4. Залежно від ситуації, в якій відбувається споживання товару, може змінюватися структура закупок. Зробіть аналіз, взявши за основу будматеріали.

5. Складіть опитувальний лист для аналізу ринку авторемонтних послуг у вашому місті.

6. Торстейн Веблен стверджував, що жінок досить часто використовують як засіб демонстрації багатства їхніх чоловіків. Чи справедливо це твердження в наш час?

7. Чи можна за допомогою рекламних зусиль змінити потреби? Змоделюйте ситуацію.

8. В умовах зростаючої спеціалізації підприємств і різноманіття форм поділу праці, а також концентрації підприємств на своїх ключових компетенція ідея віртуальності стає дедалі привабливішою в практичному розумінні. Доведіть думку.

9. Фірма має намір приступити до виробництва найкращого в світі товару, який уже випускає 20 інших підприємств. У неї є вибір – вступити в конкуренцію з діючими підприємствами, або вибрати найкращого з суперників собі у партнери. Ваші дії?

 

2.2. Вихід на міжнародні ринки

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

1. Міжнародні ринки (поняття, характеристика).

2. Міжнародні економічні відносини (поняття, форми).

3. Світова торгівля (поняття, динаміка, місце України ).

4. Протекціонізм, лібералізм (поняття, взаємозв’язок).

5. Економічна інтеграція (поняття, її роль).

6. Глобальне середовище (поняття, аналіз).

7. Стратегії виходу на міжнародний ринок (поняття, характеристика).

8. Міжнародна маркетингова програма (характеристика).

Питання для обговорення

1. Яке місце України у світовій торгівлі?

2. Наведіть приклад міжнародних економічних відносин на власному прикладі.

3. Що сприятиме поліпшенню ефективності міжнародних економічних відносин України?

4. Доведіть або спростуйте необхідність ввезення імпортних товарів в Україну.

5. Яким товарам ви віддаєте перевагу (вітчизняним чи іноземного виробництва? Поясніть чому?

6. Які види товарів Україна експортує? Чому?

7. Чи має перспективу в Україні ринок послуг на рівні міжнародних  стандартів?

8. Чи потрібні Україні кредитні картки на послуги?

9. Банківська система України: минуле, сьогодення і перспективи.

10. А все ж таки, чи потрібний маркетинг для перукарні?        

11. При оцінці міжнародного маркетингового середовища самим важливим з  точки зору підприємства є вивчення економічного середовища конкретної  країни. Прокоментуйте це твердження.

12. Обгрунтуйте стратегії, якими фірма може зкористуватися при виході на  зарубіжний ринок.

Аналіз ринкових ситуацій

1. Наведіть приклади позитивного впливу глобальної конкуренції між глобальними компаніями за глобального споживача.

2. Назвіть які є міжнародні ринки. Охарактеризуйте їх діяльність. Запропонуйте шляхи підвищення їхньої конкурентоспроможності.у вашому регіоні підприємства, що мають вихід на міжнародний ринок.

3. Ціни на ксерокси виробництва США досить високі і їх збут досить  складний. Фірма "Ксерокс корпорейшен" розробила маркетингову систему збуту, що дала можливість отримати більші прибутки, ніж це планувалося раніше. Замість того, щоб просто їх продавати, ксерокси почали здавати в оренду за сталими щомісячними ставками. Крім того, фірма постачає орендарям папір, порошок та інші матеріали, що складає додаткові  джерела прибутку. Як ви оцінюєте такі дії фірми? Які послуги ще могла б  вона надавати своїм споживачам?

4. Ціни на легкові автомобілі в Європі досить високі і фірми шукають шляхи їх зниження. У цій роботі фірми "Вольво " і "Фіат " знайшли досить прості  прийоми. Фірма "Вольво" надає безкоштовну річну гарантію на автомобіль усім своїм покупцям в Англії. А фірма "Фіат " пропонує споживачу безкоштовно авіаквиток у м.Турин (в одну сторону), а назад можна їхати  придбаним автомобілем, поєднуючи це з відпочинком. Цим досягається економія на доставці автомашини до місця продажу. Які ще прийоми ви могли б запропонувати цим фірмам, щоб збільшити обсяг продажу?

5. Які етапи потрібно пройти, вирішуючи, на які ринки потрібно виходити? Проілюструйте цей поетапний процес на прикладі якого-небудь товару широкого споживання.

2.3.Маркетингові дослідження

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

1. Маркетингове дослідження (сутність, мета, основні завдання).

2. Функціональна структура маркетингових досліджень (сутність).

3. Макро- і мікросередовище підприємства (їх вплив на прийняття маркетингових рішень).

4. Принципи маркетингового дослідження (класифікація, вплив).

5. Процес маркетингового дослідження (етапи, характеристика).

6. Вторинна інформація (позитивні якості та недоліки, види, джерела).

7. «Первинні дані» (сутність, позитивні якості та недоліки).

8. Маркетингова інформація (визначення, вимоги).

9. Маркетингова інформаційна система (визначення, елементи та їх характеристика).

10. Методи маркетингових досліджень (сутність, різниця).

11. Знаряддя досліджень (сутність).

Питання для обговорення

 

1. Для чого фірма під час маркетингового дослідження не лише вивчає стан зовнішнього середовища, але і проводить аналіз власної діяльності?

2. В чому помилка фірм, які при дослідженні ринку покладаються виключно на власні сили, або повністю довіряються не спеціалізованим установам?  Відповідь обґрунтуйте.

3. Який з видів інформації Ви вважаєте найефективнішим при проведенні  маркетингових досліджень. Чому?

4. Поясніть, чим конкуренція в цінах відрізняється від нецінової конкуренції?

5. Визначте місце маркетингової інформаційної системи в стратегічному  плануванні фірми.

6. Які цілі можуть стояти перед дослідниками, покликаними полегшити  прийняття рішень в таких сферах: організація розподілу товару, реклама,  особистий продаж, визначення ціни товару?

7. Опишіть коротко суть системи маркетингової інформації. Чи буде користуватися цію системою невеликий магазин чоловічого одягу в маленькому містечку? Чому?

8. Яку основну ціль переслідує в своїх маркетингових дослідженнях відділ  збуту «Книжкового клубу»?

Аналіз ринкових ситуацій

1. Перед керівництвом фірми постало питання збільшити ринкове  проникнення шляхом відкриття нових магазинів. Сформулюйте ціль дослідження. Наступним кроком процесу маркетингових досліджень зробіть детальний опис інформації, яку потрібно відшукати, щоб досягти поставлених цілей дослідження.

2. ПП «Стиль» довгий час працює на ринку. Підприємство мало постійних  клієнтів. Але, останнім часом склалася ситуація, за якої воно почало втрачати клієнтів. Керівництво підприємства гостро поставило питання про зміни… Провести маркетингове дослідження для виявлення причин  складеної ситуації.

3. Сформулювавши цілі дослідження і основну проблему, вирішення якої  повинно сприяти успіху підприємства, маркетолог готовий приступити до формального опитування аудиторії. Прокументуйте дане твердження.

4. Який тип дослідження має місце в наступних ситуаціях: фірма, що випускає солодкі мамерлади, хоче вияснити ступінь впливу дітей на фактичний об’єм покупок своїх товарів;бібліотека навчального закладу хоче зібрати прогнозовану інформацію про відношення студентів до заходів виховної роботи;корпорація «Макдональс» обдумала можливість розміщення нового кафе в новому місті;фірма хоче вияснити порівняльну ефективність впливу двох нових рекламних ідей на збут нового сухого дезодоранта «Райт гард» з ароматом лайма в двох великих містах.

5. Дайте характеристику структури системи збору і аналізу маркетингової  інформації:< >запропонуйте заходи, що дозволяють підвищити ефективність маркетингових заходів;побудуйте систему збору та аналізу маркетингової інформації з урахуванням особливостей цільових ринків вашого підприємства;запропонуйте систему оцінки сильних, слабких сторін та можливостей вашого підприємства і його конкурентів.

6. Голова студентської організації, членом якої ви являєтесь, звернувся до вас  з проханням провести маркетингове дослідження, щоб вияснити причини  скорочення її членів. Обгрунтуйте, як би ви скористувались етапами процесу маркетингового дослідження при виконанні такої роботи.

7. Назвіть фактори внутрішнього та фактори зовнішнього середовища  підприємства, які би ви використали при проведенні підприємством  додаткових маркетингових досліджень. Обгрунтуйте думку.

2.4.Сегментація

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

1. Сегмент ринку (поняття).

2. Сегментація ринку (поняття, критерії, ознаки, мета, завдання, значення,  особливості).

3. Принципи сегментації (класифікація, характеристика, ознаки).

4. Позиціювання товару (шляхи, умови).

5. Цільові сегменти ринку (напрямки, стратегії охоплення ринку, їх  характеристика).

Питання для обговорення

1. Поясніть, чи може фірма обмежитись лише маркетинговим дослідженням ринку, не сегментуючи його?

2. В яких випадках фірмі доцільніше орієнтуватися на один сегмент ринку, а в яких охоплювати весь ринок?

3. Поясніть, яким чином фірми обирають стратегії охоплення ринку?

4. Назвіть, яку послідовність робіт з дослідження ринку і його сегментації  має пройти фірма. Чому?

5. Як би ви обирали потенційно вигідний сегмент ринку для власної фірми?

6. Обгрунтуйте, які сегменти ринку, за критерієм ставлення до товару завжди наявні на кожному регіональному ринку.

7. Щоб завоювати місце на ринку, які сегменти має шукати компанія?

Аналіз ринкових ситуацій

1. Проаналізуйте наступні ситуації з точки зору маркетингового дослідження:

а) фірма-виробник дитячого харчування відкрила свій магазин в районі металообробного заводу; 

б) в центрі міста побудовано супермаркет; 

в) на вулиці між продуктовим ринком і вокзалом знаходиться дорогий  салон-перукарня.

2. Коли на ринку появилась модель «Каділлак-Симаррон», представники фірми «Каділлак» заявили, що вони готові продажу всієї випущеної партії рахувати повним провалом, якщо тільки «Симаррон» розійдеться  виключно серед традиційних клієнтів фірми. Директор служби  стимулювання сфери торгівлі пояснив це так: «Наші продавці будуть  говорити окремим покупцям, що це машина не для них». Поясніть  торгову аргументацію з точки зору сегментування ринку.

3. Завершивши процес сегментування ринку, організація повинна приступити  до розроблення складових комплексу маркетингу. Прокоментуйте це  твердження.

4. Демографічні змінні використовує при проведенні сегментації ринку  пивоварна промисловість. Обгрунтуйте це твердження.

5. На місці управляючого транспортною компанією, що здійснює масові  перевезення, яким чином скористалися би ви сегментацією, на основі  вигоди, для привернення уваги потенційних пасажирів?

6. Якщо фірма захоче поповнити свій асортимент буденним жіночим одягом, як буде здійснювати вона процес сегментації ринку і цільового  маркетингу?

7. Обгрунтуйте, яким чином фірма проводить позиціювання товару-новинки на ринку.

8. Розгляньте, як приклад, вашу групу. Проведіть сегментацію (виберіть змінну) на різні групи. Оберіть товари та оцініть, чи змогли б ви реалізувати ефективну маркетингову програму для них в отриманих сегментах? Наскільки ефективними, на перший погляд, були ваші зусилля із сегментації?

3. Формування комплексу маркетингу

 

3.1. Розроблення нових продуктів і послуг

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

 

1. Товар (поняття, класифікація, характеристика).

2. Асортиментна політика (поняття: одиниця товару, лінія товару, товарний асортимент, асортиментна група, товарна номенклатура).

3. Товарна номенклатура (характеристика).

4. Товарний асортимент (характеристика).

5. Новий товар (поняття, категорії, шляхи залучення, причини невдач, етепи розроблення та їх характеристика).

6. Підготовка виходу нового товару на ринок (характеристика).

7. Конкурентоздатність товару (поняття, її параметри).

Питання для обговорення

 

1. Чим відрізняється суть і зміст товару при адміністративно-командній  системі та системі ринкового типу? Обгрунтуйте думку.

2. Чи є необхідність проводити ринкове тестування товару в кожній країні, де  фірма планує його продаж?

3. В якій кількості торгівельних закладів повинні продаватися товари  повсякденного попиту, товари старанного вибору, специфічні товари,  незаплановані покупки? Поясніть чому?

4. Чим викликана зацікавленість фірми в постійному оновленні товарного  асортименту? Назвіть причини та зробіть економічну характеристику  комерційного провалу нових товарів.

5. Обгрунтуйте процес відбору ідей та дайте характеристику розробки  концепції маркетингу фірми щодо виходу на ринок з новим товаром.

6. Для створення товару ринкової новизни потрібна інформація про… Що  саме?

7. Обгрунтуйте поняття пробного маркетингу. Вкажіть на порядок комерційної реалізації нового товару.

8. Обгрунтуйте взаємозалежність категорій ризику і прибутку від реалізації  нових товарів.

9. На якому етапі розробки нового товару вперше вступають в контакт з  споживачем? Зробіть пояснення.

10. Які рішення з організації сервісу потрібно прийняти: а) власнику      

      магазину жіночого одягу; б) власнику магазину спортивних товарів;

      в) власнику магазину взуття.

Аналіз ринкових ситуацій

 

1. Ринок здійснює природний відбір товарів. Досвід свідчить, що з 10  введених на ринок нових товарів 8 знімаються з якихось причин.  Сформулюйте в убуваючому порядку можливі причини, за якими новий  товар не приживається на ринку.

2. На автомобільному ринку з'явився новий товар легковий автомобіль.  Незважаючи на жорстку конкуренцію, фірма має намір здійснити продаж  великої кількості автомашин. Сформулюйте, яким чином це можна зробити, щоб досягнути такої мети?

3. «Здатність створювати нові товари відрізняє передове підприємство і є  ознакою фірми, яка орієнтована на маркетинг». Поясніть це твердження на прикладі конкретного підприємства.

4. Виведення товару… на ринок комп’ютерів швидше допоможе, аніж перешкодить конкурентам. Прокоментуйте таку заяву. 

5. Основне завдання етапу формування ідей – обмежити число запропонованих ідей новинок. Прокоментуйте таку заяву.

6. Поясніть, які види випробувань в ринкових умовах ви би запропонували  для наступних новинок: засіб для догляду за волоссям; серія легкових автомобілів; товар власного вибору?

7.  Сучасний   споживач   вимагає   від   продавця   забезпечення

     працездатності товару на протязі всього терміну його життя. Сервісна практика автомобільної компанії "Форд " включає надання таких послуг: а) безкоштовне усунення усіх дефектів, окрім шин, на протязі 12 місяців або 12000 миль (19000 км.) пробігу; б)гарантія на двигун, коробку передач/ задній міст на 6 років або 60000 миль (96000 км.), при цьому власнику виплачується 100 дол. при ремонті цих агрегатів. Який сервіс Ви хотіли б мати для свого автомобіля "Таврія"? Чи можливий в Україні автомобільний сервіс на рівні США?

3.2. Управління продуктами і послугами

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

 

1. Життєвий цикл товару (поняття, етапи, характеристика).

2. Модифікація товару (поняття, особливості).

3. Товарна марка (поняття, елементи, їх суть, функції, вимоги).

4. Товарний знак, фірмовий знак (поняття).

5. Фірмовий стиль (елементи, їх суть).

6. Види товарних марок (поняття, їх характеристика, стратегії використання, рішення щодо використання).

7. Упаковка (поняття, види та характеристика, функції, вимоги, проблеми, фактори щодо підвищення ролі).

8. Етикетка, вкладиш (поняття).

9. Штрихове кодування (поняття, пояснення).

10. Маркетинг послуг (поняття, різновиди пропозиції товару на ринку).

11. Сервіс (фактори, недоліки, форма).

 

Питання для обговорення

 

1. Яка взаємозалежність етапів ЖЦТ та комплексу маркетингових заходів?

2. Для чого потрібна товарна марка? Назвіть її переваги. Чи доцільно її  змінювати? Проаналізуйте її значення та роль.

3. Чому знижується збут товарів?

4. Розробіть марку власного підприємства. Обгрунтуйте думку.

5. Чи правильне твердження: «товарний знак і сам може бути товаром»? В яких випадках це відбувається?

6. Чому провідні фірми-виробники значну увагу приділяють упаковці товару? Який психологічний вплив має упаковка товару на покупця?

7. Визначте різницю між маркетингом товару та маркетингом послуг.

8. Що являє собою штрихове кодування? Обгрунтуйте переваги та недоліки  такого методу.

Аналіз ринкових ситуацій

 

1. Які рішення з організації сервісу потрібно прийняти:

 а) власнику магазину жіночого одягу;

 б) власнику магазину спортивних товарів;

 в) власнику магазину взуття.

2. Що, на вашу думку, спричинило випередження виробництва послуг в світі порівняно з виробництвом товару?

3. Сучасний споживач вимагає від продавця забезпечення  працездатності товару на протязі всього терміну його життя. Чи можливо  це? Чому?

4. Який сервіс ви хотіли б мати для власного автомобіля? Чи можливий в Україні автомобільний сервіс на рівні США?

5. Візьміть за основу 2-3 підприємства вашого регіону по наданню послуг при реалізації побутової техніки. Яке із них є конкурентоспроможним на ринку? Обгрунтуйте думку.

6. Ваша фірма розробила товар-новинку і вийшла з ним на ринок. Змоделюйте ситуацію та доведіть необхідність такого рішення підприємству і споживачу.

7. Обгрунтуйте роль і значення затрат на стимулювання збуту на кожному із  етапів життєвого циклу товару. Зробіть аналіз на конкретному прикладі.

8. Керівник не в силах що-небудь зробити, якщо товар уже ввійшов в стадію  спаду. Підтвердіть, або спростуйте дане твердження на прикладі  конкретного підприємства.

3.3. Ціноутворення

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

1. Ціна  (поняття, роль).

2. Види цін (класифікація, ознаки, характеристика).

3. Цінова політика (поняття, фактори, цілі, завдання).

4. Попит  (поняття, види, пояснення).

5. Чинники формування ціни (поняття).

6. Цінові лінії (характеристика, переваги).

7. Фактори впливу на ціну  (поняття, характеристика).

8. Методи ціноутворення  (поняття, характеристика).

9. Стратегії ціноутворення (поняття,  характеристика).

 

Питання для обговорення

 

1. Доведіть місце та роль ціни в маркетинговій діяльності фірми.

2. Обгрунтуйте взаємозв’язок завдань фірми з ціновою її політикою.

3. Назвіть та доведіть взаємозв’язок  етапів процесу встановлення ціни на

    товар.

4. Розкрийте суть стратегії маркетингової діяльності фірми щодо показників

    «ціна-якість».

5. Як впливає тип ринку на політику ціноутворення?

6. Що означає для підприємства виступати на ринку як «ціновий лідер»?

7. У яких випадках фірма пропонує товари за цінами «проникнення»?

8. Що характеризує «еластичність» попиту?  Яким чином її можна

    визначити?

9. Чи завжди зниження фірмою ціни на продукцію викликає підвищення на

    неї попиту в покупців? Наведіть приклади  коли це не так.

10. Обгрунтуйте ефективність методу «витрати плюс прибуток».

11. Назвіть заходи юридичного регулювання ціноутворення.

12. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що маркетингові моделі належать до

      затратної орієнтації встановлення цін? Поясніть.

13. Назвіть фактори, які є найбільш впливові при встановленні цін на товари.

      Доведіть думку.

14. При встановленні ціни важливо керуватися виключно завданнями, які

      фірма вирішує на цільовому ринку. Прокоментуйте таке твердження.

15. Якщо фірма хоче точно і правильно реагувати на зміни цін, вона повинна

      досконало аналізувати дії своїх конкурентів. Проаналізуйте таку заяву.

 

Аналіз ринкових ситуацій

 

1. Підприємство, менеджером якого являєтесь ви, займаючи провідне

    положення на ринку, працює над розробленням нової технології

    вирощування с.г. культур.  Які фактори потрібно врахувати, при

    визначенні ціни на цей товар?

2. Зміна ціни (а саме її підвищення) відбувається з ініціативи діячів ринку.

    Чому? Підтвердіть або спростуйте це твердження.

3. Підприємство, що займається пошиттям модного одягу, вийшло зі своєю

    продукцією на закордонний ринок. Менеджер відділу збуту повідомив, що

    ціна на аналогічний товар за кордоном вища на 20% від тієї, що встановила

    вітчизнана служба. Змоделюйте ситуацію, яка може виникнути у

    відношенні конкурентів.

4. Якщо для товару «А» еластичність попиту по цінах рівняється 50, а для

    товару  «Б» - 20, який з них постраждає у видадку підвищення цін?

5. Якщо би в вас з’явилась можливість відкрити пункт мийки машин з

    постійними річними витратами 50 тис. грн., змінними витратами в сумі 10

    грн. за кожен вимитий автомобіль, а конкурентна ціна, згідно ваших

    підрахунків, повинна скласти  30 грн. за автомобіль, чи вложили би ви свій

    капітал в таке підприємство?

6. Проаналізуйте фактори, які доцільно враховувати фірмі «Адідас»  при

    формуванні ціни на новий асортимент взуття.

7. Корпорація «Дженерал електрик» винайшла  електролампочку, яка

    служить в 5 разів довше звичайної і розходує в 3 рази менше енергії. Фірма

    планує  встановити на неї ціну, що в перерахунку на термін служби

    звичайних лампочок забезпечить в підсумку економію на 20%. З якими

    проблемами  може зіткнутися «Дженерал електрик» при втіленні в життя

    такої  політики цін? Які пропозиції ви могли би внести зі своєї сторони?

8. Дані маркетингових досліджень показали як змінюється величина попиту і

    пропозиції від зміни ціни за одиницю товару.

9. Розрахуйте, який прибуток (збиток) матиме театр ім.. Саксаганського від

    продажу 450 квитків на виставу,  якщо вартість 1 квитка становить –100

    грн., змінні витрати  на 1 глядача – 50 грн., вартість оренди приміщення –

    2000 грн., вартість реклами – 1300 грн., організаційні витрати – 1800 грн.

 

3.4. Управління каналами збуту.

Маркетингова логістика

Питання для самопідготовки студентів до

модульної контрольної роботи

 

1. Товарорух  (поняття, ціль, функції, значення).

2. Товарна політика (цілі, завдання).

3. Канали товароруху (поняття, класифікація, характеристика, фактори  впливу).

4. Система збуту (класифікація, характеристика).

5. Прогнозування (суть, показники, методи, значення).

6. Стратегія натиску і притягування (характеристика).

7. Система планування (значення).

8. Маркетингове середовище (характеристика  його елементів).

9. Витрати товароруху (перелік, значення).

Питання для обговорення

 

1. Доведіть місце та роль товароруху  в маркетинговій діяльності фірми.

2. Доведіть доцільність залучення до ринку посередників.

3. Обгрунтуйте умови вибору прямого методу збуту товару.

4. Дайте характеристику понять «довжина» та «ширина» каналу розподілу.

5. Дайте характеристику каналів розподілу.

6. Обгрунтуйте мотиви залучення організації-посередника з точки зору покупця (з точки зору продавця).

 

Аналіз ринкових ситуацій

 

1. Поясніть, чому транспортування є основним елементом товаропросування? Чи не достатньо фірмі-виробнику лише продати свій товар, не турбуючись про його доставку?

2. Яким чином на стадії збуту товарів вимальовуються смаки, запити і переваги споживачів стосовно певних товарів?

3. Для чого фірма при реалізації продукції звертається до послуг  посередника? Поясніть на конкретному прикладі.

4. У результаті поліпшення роботи з постачальниками мале підприємство «Стиль», що займається виготовленням трикотажних виробів, скоротило норму запасу пряжі з 30 до 22 діб. Визначте, наскільки скоротився запас пряжі, якщо річний обсяг використання пряжі не змінився і складає 4 т.

5. Визначте, яким чином зміниться рівень логістичного сервісу оптової бази будівельних матеріалів, якщо у минулому році він дорівнював 20%. У минулому році пропозиція постачальників матеріалу становила 2649 найменувань, у звітному вона збільшилась на 518 номенклатурних найменувань.

6. Канали розподілу послуг нічим не відрізняються від каналів розподілу товарів. Прокоментуйте таку заяву.

7. Обгрунтуйте, яким чином ЕОМ сприяють організації товароруху?8. Поясніть, який вид транспорту ви би використали при організації   розподілу наступних товарів: пиво, дорогі ювелірні вироби, природний газ, сільськогосподарські машини.

9. Поясніть вигоди (незручності) для фірми, пов’язані з наявністю в неї певної кількості посередників.

5. Управління процессом маркетингу.

 

Теми для обговорення

1. З точки зору історії виконавці послуг завжди були більшою мірою орієнтовані на маркетинг, ніж: виробники товарів. Прокоментуйте це твердження.

2.Канали розповсюдження і їх важливість для таких діячів сфери послуг:

а)великої фірми з виконання бухгалтерсько-ревізійних робіт;

б)невеликої ремонтної майстерні;

в)місцевого драматичного театру.

3. У чому полягає основна мета особи, якій доручено проведення маркетингу установи?

4.Ефективний маркетинг можливий лише у відношенні місць, в яких

люди полюбляють бувати. Прокоментуйте це твердження.

 

Аналіз ринкових ситуацій

1.Деякі банки наймають на роботу спеціалістів маркетингу з досвідом роботи у сфері фасованих товарів широкого вжитку. Чому, на вашу думку, виникла така тенденція і які проблеми можуть постати у зв 'язку з залученням таких спеціалістів?

2.В 1981 р. уряд США за показниками загальних витрат на рекламу займав 24-е місце серед привідних рекламодавців. Уряд Канади був у своїй країні рекламодавцем №1. Чим пояснити таку розбіжність між витратами двох урядів?