Маркетинг

1. Функція організації, яка включає сукупність процесів із створення, просування і постачання споживчих цінностей на основі управління зв’язками зі споживачами, внаслідок чого організація несе ризики та отримує вигоду.

1. - творче планування;

2. - реклама;

3. - продаж;

4. + маркетинг.

2. Які показники не є критерієм ефективності маркетингу?

1. - виконання договірних зобов’язань по поставкам товарів;

2. - прибуток (отримання вигоди);

3. + собівартість;

4. - рентабельність виробництва.

3. Щоб задовольнити запити і продавців, і покупців, маркетинг має __________ та задовольнити потреби потенційних клієнтів.

1. – змінювати;

2. - використовувати переваги;

3. + виявити;

4. – маніпулювати.

4. Основна розбіжність між потребами і бажаннями:

1. + потреба виникає тоді, коли у людини існує фізіологічне відчуття нестачі чого-небудь, а бажання формується під впливом характеристик споживача;

2. - потреби більш вагомі ніж бажання;

3. - бажання більш вагомі ніж потреби;

4. - потреби впливають, а бажання не впливають на маркетинг.

5. Коло покупців, на яке організація спрямовує маркетингову діяльність, являє собою:

1. - масовий ринок;

2. + цільовий ринок;

3. - ринок споживачів;

4. - рекламний ринок.

6. Яке поняття є складником комплексу маркетингу?

1. – аналіз;

2. – сегментування;

3. – позиціонування;

4. + ціна.

7. Визначення місця, яке пропонований товар займає у свідомості споживачів стосовно товарів – конкурентів, називається:

1. - відносне позиціонування;

2. - позиціонування за конкурентом;

3. + позиціонування продукту;

4. - вибіркове сприйняття.

8. До основних елементів комплексу маркетингу належать:

 1. + товар, ціна, розповсюдження та комунікації;

 2. - потреба, попит, товар;

 3. - попит, сукупність існуючих та потенційних покупців;

 4. - ціна, розповсюдження ,просування, конкуренція

 

9. Якою з підприємницьких концепцій скористалася торговельна організація, провівши інтерв’ювання свої покупців з метою з’ясування їхніх думок щодо обслуговування, внутрішньої атмосфери магазинів, культури поведінки персоналу, а на основі отриманих висновків були усунуті всі недоліки?

 1. + концепція маркетингу;

 2. - концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

 3. - концепція вдосконалення товару;

 4. - концепція вдосконалення виробництва.

 

10. До якої підприємницької концепції звернулося виробниче підприємство, закупивши нове обладнання, що дозволило виробляти та постачати на ринок товари за значно нижчими, ніж раніше цінами без втрат якісних параметрів, як наслідок – вдалося долучити до купівель нових споживачів?

 1. - концепція маркетингу;

 2. - концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

 3. + концепція вдосконалення виробництва;

 4. - концепція вдосконалення товару.

 

11.  Перед розробкою нового товару працівниками відділу маркетингу було проведено аналіз законодавчої бази та динаміку народжуваності. З яким середовищем відбувся контакт?

 1. - внутрішнім;

 2. + зовнішнім (макросередовищем);

 3. - зовнішнім (мікросередовищем);

 4. - усі відповіді вірні.

 

12.   Керівництвом підприємства було направлено розпорядження для служби маркетингу про необхідність участі відповідного працівника в процесі розробки нового товару. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?

 1. + виробничу;

 2. - аналітичну;

 3.  - збутову;

 4. - управлінську.

 

13. Розміщення товару у доступних споживачу місцях – це корисність:

1. – часу;

2. – форми;

3. + місця;

4. – володіння.

14. Маркетингове середовище – це…:

1. - все, що сприяє маркетинговій діяльності підприємства;

2. + сукупність чинників, які впливають на маркетингову діяльність компанії, її стан та розвиток;

3. - інформація про події, що відбуваються за межами компанії, щоб ідентифікувати й інтерпретувати потенційні напрямки;

4. - постійне прогнозування в процесі стратегічного планування.

15.  Керівництвом підприємства було направлено розпорядження для служби маркетингу про необхідність забезпечення продажу залишків товарних запасів. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?

 1. - управлінську;

 2. - виробничу;

 3. - аналітичну;

 4. + збутову.

 

16. Свідоме застосування засад справедливості та моральності під час ухвалення маркетингових рішень окремими особами і компаніями означає дотримання:

 1. - законів і підзаконних актів;

 2. + етичних принципів;

 3. - принципів бізнес-комунікації;

 4. - релігійних заповідей.

 

17. Чи існує ринкова рівновага на конкурентному ринку?

 1. - в основному в ідеалі як теоретична конструкція.

 2. + існує

 3. - не завжди.

 4. - не існує.

 

18. У яких ринкових ситуаціях має місце конкуренція продавців?

 1. + «Ринок покупця».

 2. - «Ринок продавця».           

 3. - «Рівноважний ринок».

 4. - Продавці конкурують (у тому або іншому ступені) завжди.

 

19. Яким чином визначається головний конкурент?

 1. - по рівню споживчих властивостей товару.

 2. - по об'єму пропозиції.

 3. + по величині частки ринку.

 4. - по якнайкращому співвідношенню між об'ємами продажів і пропозиції.

 

20. Найбільш точним методом формування бюджету маркетингу з нижче перерахованих є:

 1. - метод відповідності конкурентові.

 2. - метод фіксованого відсотка.

 3. + метод «мета - завдання».

 4. - метод маржинального доходу.

 

21. «Ринок покупця» визначає ситуацію, коли на ринку визначається:

 1. - велика кількість споживачів;

 2. + перевищення пропозиції над попитом;

 3. - перевищення попиту над пропозицією;

 4. - усі відповіді правильні;

 

22. _________ – це товари, тісно пов’язані між собою за призначенням, спільним використанням, продажем одним і тим самим групам споживачів, поширенням тими самими каналами збуту або належністю до одного й того самого рівня цін.

1. - товарна номенклатура;

2. + товарна лінія;

3. - комплекс маркетингу;

4. - категорія товарів.

23. Журнал «Наталі» спрямований на жіночу аудиторію у віці 20-40 років. Попит на такі журнали - це приклад того, як __________ чинники впливають на макромаркетингове середовище ринку.

1. – економічні;

2. – конкурентні;

3. – технологічні;

4. + соціальні.

24. Певний продукт, що відрізняється унікальною марочною назвою, розмірами або ціною, називається:

1. - товарним класом;

2. - типом товару;

3. + товарною одиницею;

4. - товарною лінією.

25. Сукупність цінностей, ідей і відносин, які вивчені й поширені серед членів групи, називається:

1. - соціальний клас;

2. – мораль;

3. + культура;

4. - зв’язки груп.

26. Компоненти споживчого доходу включають:

1. - інфляція, спад і відновлення;

2. - платня, заробітна плата, комісії й гонорари;

3. + сукупний, вільний й залишковий доходи;

4. - податки, пільги й заробітна плата.

27. Форма конкуренції, у якій велика кількість компаній випускає однаковий товар або надає однакові послуги це:

1. + Чиста конкуренція;

2. - Перехресно-ринкова конкуренція;

3. – Олігополія;

4. – Монополія;

28. Конкурентна ситуація, де «UMC», «Київстар», «Білайн» та «Лайф» контролюють приблизно 90 відсотків вітчизняного ринку мобільних телефонних послуг, називається:

1. – монополія; 

2. - нечесна торговельна практика;

3. – змова; 

4. + олігополія. 

29. Споживчі товари визначаються як:

1. + товари, які купують кінцеві споживачі;

2. - товари, придбані для подальшого перепродажу;

3. - товари, що використовуються у виробництві інших товарів;

4. - товари, які споживач купує часто, із мінімальними зусиллями на їх придбання.

30. Закон про стандартизацію і сертифікацію спрямований на:

1. - захист компаній;

2. + захист споживачів;

3. - захист конкуренції;

4. - цінові питання.

31. Моральні засади та цінності, що керують діями і рішеннями особистості або групи осіб це:

1. – Законодавчі акти;

2. - Релігійні принципи;

3. + Етика;

4. - Соціальні норми.

32. Споживчі товари визначаються як:

1. + товари, які купують кінцеві споживачі;

2. - товари, придбані для подальшого перепродажу;

3. - товари, що використовуються у виробництві інших товарів;

4. - товари, які споживач купує часто, із мінімальними зусиллями на їх придбання.

33. Які з наступних факторів НЕ є чинниками, що впливають на етичні норми поведінки, визнані у маркетингу?

1. - культура та етичні норми суспільства;

2. - ділова культура;

3. - корпоративна культура та очікування організації;

4. + законодавча база.

34. Культура відображає сукупність:

1. + цінностей,  ідей  і  відносин,  що  сприймаються  учасниками однорідної групи особистостей і передаються з покоління в покоління;

2. - музики, мистецтва, театру, і всього, що відображає цінності цілої країни;

3. - визнаних  стандартів  поведінки  окремої  расової,  етнічної або релігійної групи, яка базується на принципах етики та захищається законом;

4. - переконань та поведінки, яка прийнята за правило незалежно від віку людини, статевої та расової приналежності чи релігії.

 

35. Сегментація ринку — це насамперед:

 1. + поділ ринку на подібні за певними ознаками групи покупців;

 2. - процес дослідження поведінки покупців на ринку;

 3. - засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності;

 4. - засіб забезпечення прибутків фірми.

 

36. Які з критеріїв сегментації ринку належать до групи "географічні"?

 1. + розташування регіону, транспортна мережа;

 2. - вік, стать, етап життєвого циклу сім'ї;

 3. - суспільний клас, тип особистості, спосіб життя;

 4. - доходи, освіта.

 

37. Фірма "Укртелеком" сегментувала цільовий ринок за озна­кою готовності споживачів до купівлі товару, застосувавши таким чином один із таких принципів сегментації:

 1. - психографічний;

 2. + поведінковий;

 3. - соціально-культурний;

 4. - демографічний.

 

38. Яке з маркетингових досліджень можна назвати безперервним?

 1. + дослідження споживчого кошика сім'ї на всіх етапах її життєвого циклу;

 2. - фактори формування попиту на хліб;

 3. - визначення ресурсів, необхідних для збільшення частки фірми на ринку;

 4. - фактори формування попиту на одяг, взуття.

 

39. Сегментація ринку здійснена на основі вивчення схиль­ності споживачів до збереження традицій, а також: ступеня їх готовності до придбання товару. Це означає, що був застосований:

 1. - демографічний та соціально-культурний принципи сегментації;

 2. + психографічний та поведінковий принципи сегментації;

 3. - економічний принцип сегментації;

 4. - раціональний принцип.

 

40. Товари промислового призначення – це:

1. - товари та послуги, використання яких вирішує проблеми споживачів;

2. - товари, придбані для подальшого перепродажу;

3. + товари,  які  прямо  чи  опосередковано  використовуються  у виробництві інших товарів;

4. - товари,  на  пошук  і  придбання  яких  споживач  витрачає  значні зусилля.

 

41. Обмін між продавцями та покупцями вважається етичним, якщо угоду укладено добровільно обома сторонами, які:

1. - не мають претензій одна до одної;

2. - провели переговори між собою стосовно особливостей угоди;

3. - ознайомилися з етичними кодексами один одного;

4. + знали усі суттєві особливості предметів і процесу обміну, і сумлінно та вчасно виконали свої зобов’язання.

 

42. Товари короткострокового використання визначаються як:

1. + товари, що споживаються за один або кілька циклів використання;

2. - товари, що витримують велику кількість циклів використання;

3. - товари, які використовуються щонайменше рік без того, щоб стати застарілими;

4. - товари,  що  використовуються  у  виробництві  товарів  для  кінцевих споживачів.

 

43. Адаптація товару, яка пов’язана із законами та місцевими правилами, називається:

 1. - вимушеною;

 2. - необхідною;

 3. + маркетинговою;

 4. - зайвою.

 

44. Товари тривалого використання визначаються як:

1. - товари, що споживаються за один або кілька циклів використання;

2. + товари, що витримують велику кількість циклів використання;

3. - товари які використовуються щонайменше рік без того, щоб стати застарілими;

4. - товари, що використовуються у виробництві товарів для кінцевих споживачів.

 

45. Право на інформацію про продукцію означає, що:

1. - компанії мають право знати, хто купує їхню продукцію та послуги;

2. - уряд має право знати, що Ви купуєте та коли;

3. + компанія зобов’язана надати своїм споживачам повну й достовірну інформацію про продукти і послуги;

4. - споживач має право володіти інформацією про компанії, з якими він має справу.

 

46. Фірма аналізує можливості підтримання рівня конку­рентоспроможності товару за рахунок зниження витрат на його ремонт. Який показник змінюється?

 1. + ціна споживання;

 2. - показник якості;

 3. - ринковий показник;

 4. - естетичні властивості.

 

47. Фірма розробляє послідовність етапів формування асорти­менту. З якого етапу необхідно починати?

 1. - планування асортименту;

 2. - оцінки торговельного асортименту;

 3. - вивчення можливостей виробництва нових товарів;

 4. + визначення потреб споживачів.

 

48. Який етап життєвого циклу товару харак­теризується невеликим збутом, незначним прибутком, максимальними затратами на маркетинг та невеликою кількістю конкурентів?

 1. - спаду;

 2. - зростання;

 3. + виведення на ринок;

 4. - зрілості.

 

49. Модифікація комплексу маркетингу, зокрема, за рахунок зниження ціни найбільш характерна для етапу життєвого циклу товару:

 1. - зрілості;

 2. - виведення на ринок;

 3. - зростання;

 4. + спаду.

 

50. Товарний асортимент характеризують за допомогою ознак:

 1. + ширини, глибини, насиченості, гармонійності;

 2. - глибини, ширини, стабільності, насиченості, безпеки;

 3. - ширини, насиченості, безпеки, нешкідливості;

 4. - глибини, ширини, стабільності, насиченості.

51. Товар "з підкріпленням" передбачає:

 1. - рівень якості;

 2. - специфічне оформлення, марочну назву;

 3. + гарантії, поставки, кредитування, монтаж;

 4. - гарантії, специфічне оформлення, марочну назву.

52. З точки зору маркетингу "товар" визначають як:

 1. - продукт фізичної чи інтелектуальної праці;

 2. - об'єкт, що має параметри, які підлягають вимірюванню;

 3. + все, що може задовольнити потребу і пропонується ринку;

 4. - продукт, що має якісні характеристики.

53. Товари, які споживач купує часто, без роздумів, із мінімальними зусиллями на їх придбання це:

1. - товари виробничого призначення;

2. - товари попереднього вибору;

3. - товари особливого попиту;

4. + товари повсякденного попиту.

54. Пропозиція товару це:

 1.            - цільова установка виробника.

 2.            - готовність виробника провести і продати певну кількість товару в конкретний період часу.

 3. + готовність виробників проводити різні кількості продукту за кожною ціною з даного ряду цін в конкретний часовий період.

 4. - оферта.

55. Закон попиту є наступною залежністю:

 1. - Зростання доходів споживачів веде до того, що вони починають купувати більше товарів.

 2. - Перевищення пропозиції над попитом, як правило, веде до зниження ціни на товар.

 3. - Крива попиту має позитивний нахил.

 4. + Коли ціна товару падає, об'єм планованих закупівель, як правило, росте.

56. Ринок товарів знаходиться в рівноважному стані, якщо:

 1. - сума цін на товар рівна бюджету споживачів.

 2. - ціна рівна витратам плюс запланована норма прибутку.

 3. - рівень технології міняється плавно.

 4. + об'єм попиту рівний об'єму пропозиції.

57. Якщо попит на товар скорочується, то загальна виручка продавця:

 1. - росте. 

 2. + скорочується.    

 3. - скорочується в тому випадку, якщо попит еластичний за ціною.

 4. - залишається незмінною.

58. Маркетингове дослідження - це:

 1. - те ж саме, що і «дослідження ринку».

 2. - система збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження маркетингової інформації, що постійно діє.

 3. + збір, впорядковування, аналіз і узагальнення даних для виявлення і вирішення різних маркетингових проблем.

 4. - дослідження маркетингу.   

59. Вторинні дані в маркетингу - це:

 1. - перепровірена інформація.         

 2. - другорядна інформація.   

 3. - інформація, отримана із сторонніх джерел.

 4. + інформація із зовнішніх джерел або власна інформація, спочатку отримана з іншими цілями.         

60. Маркетингову стратегію потрібно змінювати: 

 1. + залежно від прогнозів зміни ринковій ситуації.

 2. - відповідно до змін кон'юнктури попиту на товари.

 3. - з урахуванням інтересів можливих нових партнерів фірми.

 4. - якщо цього вимагають конкретні споживачі.,

61. Просування комп’ютерних та відеоігор може бути прикладом неетичної поведінки у галузі реклами внаслідок того, що ця продукція:

1. - є результатом застосування найновіших комп'ютерних технологій;

2. - поширюється за занадто низькою ціною;

3. - поширюється за занадто високою ціною;

4. + може містити елементи насильства і викликати залежність.

62. Встановлення різної ціни на ідентичні продукти або послуги для різних споживачів називається:

1. - контролем над ринком;

2. - ціновою оптимізацією;

3. - ціновим балансом;

4. + ціновою дискримінацією.

63. Соціально відповідальна тютюнова компанія повинна визнавати, що виробляє продукт, який:

1. - можна просувати для неповнолітніх споживачів;

2. + викликає залежність і призводить до серйозних захворювань;

3. - є абсолютно нешкідливим для здоров’я;

4. - повинен обкладатися додатковими акцизами та митними зборами.

64. Послідовність дій покупця, який здійснює вибір товару чи послуги називається:

1. - ситуативна послідовність аналізу;

2. - пошук інформації; 

3. + процес прийняття рішення про купівлю; 

4. - ієрархія навчання. 

65. Процес прийняття рішення про купівлю починається з_____________, тобто відмінності між бажаною і реальною ситуацією.  

1. + усвідомлення проблеми;

2. - оцінки варіантів;

3. - пошуку інформації;

4. - рішення про купівлю.

66. Людей, які прямо чи непрямо впливають на формування думок інших людей, називають: 

1. - особи, що ухвалюють рішення;

2. - лояльні споживачі;

3. - група підтримки;

4. + лідери думки. 

67. Товар, купуючи який, споживач порівнює кілька альтернативних варіантів за ціною, якістю, зовнішнім оформленням – це:

1. + товар попереднього вибору;

2. - товар повсякденного попиту;

3. - товар особливого попиту;

4. - товар пасивного попиту.

68. Інтерактивні торгові співтовариства, які поєднують покупців і постачальників, називають:

1. - фронтони магазина;

2. - фондові біржі мережі;

3. - консорціуми;

4. + віртуальні ринки організацій.

69. Різницю між грошовою вартістю експорту й імпорту країни називають:

1. - зустрічною торгівлею;

2. - взаємним обміном;

3. - валовим внутрішнім продуктом;

4. + торговельним балансом.

70. Два основних типи товарів промислового призначення:

1. - тривалого використання та нетривалого;

2. - попереднього вибору та допоміжні;

3. - відчутні та не відчутні;

4. + виробничого призначення та допоміжні.

71. Товар вважається новим доти:

1. + поки товар не поширюється через звичайну дистрибуцію більше 6 місяців;

2. - поки товар не поширюється через звичайну дистрибуцію більше року;

3. - поки схожий товар не буде випущений компанією-конкурентом;

4. - тільки на термін 16 років, після чого, права на патент повертаються у суспільну власність.

72. Податок уряду на товари або послуги, що імпортуються у країну, називається:

1. - податок GATT;

2. - квота;

3. + тариф;

4. - акцизний податок.

73. Квота – це:

1. - податок уряду на товари або послуги, що імпортуються у країну;

2. - податок уряду на товари або послуги, що експортуються з країни;

3. + обмеження кількості продукції, яка може ввозитись або вивозитись з країни;

4. - обмеження кількості зарубіжних виробників будь-якої країни, яким дозволено конкурувати на місцевих ринках.

74. ________ – це організація, яка встановлює правила, що упорядковують торгівлю між її членами, за допомогою групи торговельних експертів, які вирішують торговельні диспути і приймають обов’язкові (примусові) рішення щодо цих питань.

1. - Всесвітня організація охорони здоров’я;

2. + Світова організація торгівлі;

3. - Світова організація співробітництва; 

4. - Організація Об’єднаних Націй.

75. Норми і очікування стосовно поведінки людей у різних країнах називаються:

1. - символи;

2. - цінності;

3. + звичаї;

4. - вірування.

76. Діяльність, яка направлена на розробку і активне здійснення ефективної збутової політики на зовнішньому ринку, це;

 1. - маркетинг;

 2. + міжнародний маркетинг;

 3. - сільського господарський маркетинг;

 4. - підприємництво.

77. Що є вищою формою зарубіжного маркетингу;

 1. + багатофункціональний маркетинг;

 2. -  традиційний маркетинг;

 3. -  експортний маркетинг;

 4. -  міжнародний маркетинг.

78.  Заборона на імпорт будь-якого товару, це :

 1. - експорт;

 2. - імпорт;

 3. + ембарго;

 4. - квота.

79.  Група країн, що з’єднали свої зусилля для досягнення спільних цілей у справі регулювання міжнародної торгівлі, це:

 1. - спільна підприємницька діяльність;

 2. - транснаціональна компанія;

 3. + економічне товариство;

 4. - ліцензування.

80. Хоча у світі є сотні різних мов і діалектів, у міжнародній дипломатії та торгівлі використовують три основні мови, це:

1. - англійська, японська, німецька;

2. + англійська, французька, іспанська;

3. - японська, іспанська, англійська;

4. - іспанська, англійська, німецька.

 81. Країни, що перебувають у процесі переходу від аграрної до промислової економіки, називаються:

1. - капіталістичними країнами;

2. - розвиненими країнами;

3. - комуністичними країнами;

4. + країнами, що розвиваються.

82. Економічна інфраструктура включає:

1. - людей  і багатства нації;

2. + комунікаційну, транспортну, фінансову і дистрибуційні системи в країні;

3. - всі природні багатства країни, які експлуатуються зараз чи ні;

4. - військово-промисловий комплекс країни.

83. Ціною валюти однієї  країни, вираженої в одиницях валюти  іншої  країни є:

1. - баланс ціни;

2. + курс обміну валют;

3. - взаємна ціна;

4. - платіжний баланс.

84. Вироблення товарів в одній країні та їх продаж в іншій, називається:

1. - експедирування;

2. - перевезення;

3. + експортування;

4. - логістика.

85. Певна видозміна товару, щоб краще пристосувати його до особливостей країни або споживчих уподобань, є прикладом якої товарної стратегії?

1. - розширення товару;

2. + адаптація товару;

3. - винахід товару;

4. - інтеграція товару.

86. Як називається продаж компанією товару в зарубіжній країні за ціною, нижчою, ніж на “домашньому” ринку, або нижчою за собівартість?

1. - конкуренція;

2. - монопольна практика;

3. - глобалізація;

4. + демпінг.

87. Ефективне маркетингове рішення має ґрунтуватися на:

1. - здоровому глузді;

2. - підприємницький інтуїції;

3. - власних міркуваннях;

4. + результатах маркетингового дослідження.

88. Аналітичний процес, що включає визначення проблеми, збирання й аналіз інформації, а також розроблення рекомендацій щодо поліпшення маркетингової діяльності організації називається:

1. - аналізом маркетингового рішення;

2. - статистичним аналізом;

3. + маркетинговим дослідженням;

4. - SWOT-аналізом.

89. З маркетингової точки зору, __________ – це гроші чи інша винагорода (включаючи інші товари та послуги),  обмінені для володіння чи застосування товару чи послуги.

1. - цінність;

2. + ціна;

3. - бартер;

4. - тариф.

90. Практика обміну товарів і послуг на інші товари та послуги охочіше, ніж на гроші, називається:

1. - ціноутворення;

2. - цінове заміщення;

3. - ціннісне ціноутворення;

4. + бартер.

91. Відомий модельєр встановлює високі ціни на ексклюзивні моделі одягу. Товари мають високу якість, пропонується невелика партія товару. Це встановлення:

 1. + "престижної ціни";

 2. - "психологічного впливу";

 3. - "лідера на ринку";

 4. - "зняття вершків".

92. Якому типу ринку при встановленні цін притаманні: суперництво та цінові війни, зговори та домовленість, існування лідерства у цінах, інертність щодо зміни цін?

 1. - чистій монополії;

 2. + олігополії;

 3. - монополістичній конкуренції;

 4. - чистій конкуренції.

93. Швейна фабрика "Україна" пропонує роздрібним торговцям менші цінну в тих випадках, коли вони купують більш ніж 100 одиниць пальто. Який тип знижки використовує підприємство?

 1. + оптову;

 2. - функціональну;

 3. - закриту;

 4. - спеціальну.

94. Яка стратегія є найбільш прибутковою, якщо відомо, що головний конкурент використовує стратегію «середньоринкової ціни»?

 1. + «Гнучка ціна».

 2. - «Ціна вища за собівартість».

 3. -  «Демпінгова ціна».

 4. -  «Психологічна ціна».

95. Цінова еластичність попиту є:

 1. - залежність ціни товару від величини об'єму попиту.

 2. - відношення процентної зміни кількості товару, що питають, до процентної зміни ціни.

 3. + відношення зміни кількості товару, що питають, до зміни ціни з урахуванням первинної кількості товару, що питають і первинної ціни.

 4. - розміри діапазону коливань об'єму попиту залежно від діапазону коливань ціни.

96. Яка стратегія конкуренції в ціні веде до зниження інтенсивності конкуренції?

 1. - «Середньоринкова ціна».

 2. - «Тимчасово низька ціна».

 3. - «Зняття вершків».

 4. + «Беззбиткова ціна».

97. Після визначення проблеми й розробки плану дослідження починається наступний етап маркетингового дослідження:

1. + збирання інформації;

2. - розроблення рекомендацій;

3. - підготовка загального звіту;

4. - планування бюджету.

98. Формула розрахунку прибутку фірми показує, що її прибуток дорівнює:

1. - валові витрати + валовий дохід;

2. + валовий дохід – валові витрати;

3. - валовий дохід – маржинальні витрати;

4. - валовий дохід – змінні витрати.

99. Сегментація ринку являє собою процес об’єднання потенційних споживачів у групи,    які мають подібні потреби і:

1. - приділяють увагу маркетинговим зверненням;

2. + подібним чином реагують на маркетингові зусилля;

3. - беруть участь у маркетингових дослідженнях;

4. - використовують подібні методи оплати.

100.     Фраза «сукупність однорідних потенційних споживачів» найбільш чітко описує:

1. + сегменти ринку;

2. - демографічні групи;

3. - споживачів промислової продукції;

4. - кваліфікованих споживачів.

101. Фірма продає два або більше товарів з різними властивостями для закріплення у свідомості споживачів уявлень про особливості свого товару і його переваги порівняно з товарами конкурентів. Це називається:

1. - подвійний збут;

2. - диференціація ринку;

3. + диференціація товару;

4. - проникнення на ринок.

102. Процес сегментації ринку і вибору конкретних цільових сегментів ринку – це ланка між потребами ринку і:

1. - стандартами галузі;

2. - урядовим регулюванням;

3. + маркетинговою програмою компанії;

4. - керуючими факторами зовнішнього середовища.

103. __________ – це відношення доходу від продажу фірми або одиниці продажу до загального доходу цього ринку.

1. - Цільова рентабельність;

2. - Маржинальний прибуток;

3. - Питомий обсяг;

4. + Частка ринку.

104. Процес сегментації і вибору цільових ринків складається з п’яти етапів. Що повинен робити маркетолог, після визначення цільового сегменту і групування запропонованих для продажу товарів?

1. - створити товарні групи;

2. + розробити товарно-ринкову матрицю і оцінити розмір ринку;

3. - визначити потреби ринку;

4. - згрупувати потенційних покупців в сегмент.

105. Що з наступного не є критерієм для сегментації ринку:

1. - можливість збільшення прибутку;

2. - подібність у потребах потенційних споживачів кожного окремого   сегмента;

3. + конкурентна позиція;

4. - простота і невисока вартість процедури розподілу потенційних покупців за сегментами.

106. Крива попиту показує:

1. - загальну кількість споживачів всіх продуктів у відповідній галузі;

2. - загальні продажі товарів відповідної продуктової лінії на трьох річних періодах;

3. + максимальну кількість товарів, яку споживач купить за відповідну ціну;

4. - очікуваний маржинальний дохід отриманий за специфічними умовами споживацького попиту.

107. Відсоток зміни в кількості попиту, що відноситься (ділиться на) до відсотку зміни в ціні це:          

1. - маржинальний дохід;

2. + цінова еластичність попиту;

3. - середній попит;

4. - зміна попиту.

108. Постійні витрати відносяться до:

1. - суми витрат, яка змінюється відносно кількості виготовленої та проданої продукції;

2. - загальних витрат, що понесені фірмою в процесі розробки та рекламування продукції;

3. + витрат, що є стабільними та не змінюються відповідно до кількості виготовленої та проданої продукції;

4. - загальних витрат, що понесені в результаті розробки та рекламування додаткової одиниці продукції.

109. Змінні витрати – це:

1. - сума витрат фірми, що є стабільною та не змінюється в залежності від кількості виготовленої та розповсюдженої продукції;

2. - гроші та інша компенсація (включаючи інші товари та послуги), що передаються у власність або у користування товаром чи послугою;

3. - зміна в загальних витратах, що є результатом розповсюдження та рекламування додаткової одиниці товару;

4. + сума витрат фірми, що змінюються в залежності від кількості виготовленої та проданої продукції.

110. Аналіз беззбитковості – це:

1. - процес, що досліджує величину різниці між маржинальними доходами та маржинальними витратами;

2. - метод, що визначає, скільки споживач готовий заплатити за товар чи послугу;

3. + метод, який аналізує зв’язок між валовими доходами та валовими витратами для визначення прибутковості на різних рівнях виробництва;

4. - процес визначення кількості продукції, яку споживач придбає у порівнянні з кількістю виготовленої продукції фірмою.

111. Призначення найвищої початкової ціни, яку готові заплатити споживачі, що дійсно бажають купити продукт, передбачає:

1. + ціноутворення «збирання вершків»;

2. - ціноутворення проникнення;

3. - ціноутворення за принципом цінової лінії;

4. - ціноутворення за принципом «не округлених цін».

112.     Що складається з фізичних або юридичних осіб, які залучені до процесу створення товарів або надання послуг, придатних до споживання на споживчому або промисловому ринках.

1. – розподільча ланка;

2. + маркетинговий канал збуту;

3. - консорціум;

4. - картель.

113. Яке визначення найбільш точно від­повідає змісту маркетингової політики розповсюдження?

 1. + дії фірм або окремих осіб, які приймають на себе чи передають будь-кому право власності на товар на шляху від виробника до споживача та забезпечує його фізичне переміщення;

 2. - діяльність з продажу товарів чи послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого використання;

 3. - заходи підприємства з планування та організації діяльності ка­налів збуту;

 4. - забезпечення наявності запасів товарів найбільшій кількості підприємств торгівлі.

114. Будь-який посередник, який має юридичні повноваження та право діяти від імені виробника це: 

1. – дилер;

2. + агент або брокер;

3. - роздрібний торговець;

4. - комерційний гуртовик.

115. Посередник, який продає товари споживачам

1. – агент;

2. - комерційний гуртовик;

3. + роздрібний торговець;

4. - дистриб’ютор.

116. Представництво "Цептер" має у своєму штаті працівника, який здійснює збут посуду вдома у покупців. Як називається такий працівник?

 1. - брокер;

 2. + комівояжер, торговий агент;

 3. - дилер;

 4. - дистриб'ютор.

117. Компанія є виробником дорогого модельного взут­тя, яке розповсюджується через визначені спеціалізовані магазини. Яку тактику охоплення ринку вона обрала?

 1. + вибіркове розповсюдження;

 2. - інтенсивне розповсюдження;

 3. - ексклюзивне розповсюдження;

 4. - комплексне розповсюдження.

118. Прямим каналом називається той, за допомогою якого товар продається:

 1. - роздрібним торговцем — кінцевому споживачеві;

 2. - оптовим торговцем  роздрібному торговцю;

 3. - виробником  оптовому торговцю;

 4. + виробником — кінцевому споживачеві чи користувачеві.

119. Кількість незалежних учасників розповсюдження, що перебувають на одному й тому ж рівні ланцюга з просування товарів від виробників до споживачів, становить:

 1. - довжину каналу розповсюдження;

 2. + ширину каналу розповсюдження;

 3. - число рівнів каналу розповсюдження;

 4. - насиченість каналів розповсюдження.

120. Посередників, які перебирають на себе право власності на товар і відповідно ризик щодо його подальшої реалізації називають:

 1. - збутові контори виробників;

 2. - філії;

 3. - брокери;

 4. + оптовики - купці.

121. Три головні функції посередників:

1. - функція впровадження; функція розміщення; функція ведення переговорів;

2. - функція ведення переговорів; допоміжна функція; логічна функція;

3. - допоміжна функція; функція розміщення; функція впровадження;

4. + функція укладання угод;  функція забезпечення логістики; функція сприяння продажу.

122. Постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля великими партіями якісно рівноцінних товарів, має назву:

 1. - торговий дім;

 2. + товарна біржа;

 3. - лізингова компанія;

 4. - ярмарок.

123. Що існує, коли виробники та кінцеві споживачі мають справу безпосередньо один з одним.

1. + прямий канал;

2. - маркетинговий канал збуту;

3. - непрямий канал;

4. - подвійний дистрибутивний канал.

124. Гуртовики-комівояжери – це комерційні гуртовики, які:

1. - виконують усі функції каналів дистрибуції, продають відвантажену продукцію роздрібних торговцям;

2. - володіють товарами, але не мають їх на руках, не зберігають і не доставляють їх;

3. + володіють невеликим складом, з якого вони відвантажують продукції на свої вантажівки та доставляють роздрібним торговцям;

4. - працюють на декількох виробників та займаються продажем неконкурентного, додаткового товару на певній території.

125. Контрактний договір між материнською компанією і фізичною особою чи фірмою, який дозволяє фізичній особі чи фірмі займатися певним типом діяльності під ім’ям засновника і згідно з певними правилами, називається:

1. - добровільна мережа під захистом гуртовика;

2. - роздрібний кооператив;

3. + франчайзинг;

4. - керована вертикальна маркетингова система.

126. Зручно розташований магазин з обмеженим асортиментом і з тривалим часом роботи називатися:

 1. + черговий магазин;

 2. - універсам;

 3. - супермаркет;

 4. - спеціалізований магазин.

127.     Пряма реклама не використовує наступні форми:

 1. - листи, листівки.

 2. - каталоги, проспекти.

 3. + рекламні тv-ролики.

 4. - календарі.

128.     У розвинених країнах провідною формою просування інвестиційних товарів на ринки останніми роками стала:

 1. - телереклама.

 2. - пряма реклама.

 3. + реклама на виставках і ярмарках.

 4. - система «public relations».

129. Провідним ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є:

 1.            - ринок засобів виробництва, інвестиційних товарів.

 2.            - ринок грошових коштів.

 3.            + ринок споживчих товарів.

 4.            - ринок продуктів харчування.

130. Який заклад роздрібної торгівлі концентрується на продажі якої-небудь однієї товарної групи. Такий магазин торгує одягом, делікатесами, побутовою технікою, іграшками, електронікою і спортивними това­рами.

 1. - черговий магазин;

 2. - універсам;

 3. – супермаркет;

 4. + спеціалізований магазин.

131. Джерелами закупівлі товарів для оптових підприємств є:

 1. + промислові й сільськогосподарські підприємства, місцева промисловість, індивідуальні виробництва;

 2. - підприємства роздрібної торгівлі;

 3. - універмаги;

 4. - супермаркети.

132. Роздрібна торгівля — це:

 1. - будь-яка діяльність із продажу товарів;

 2. - будь-яка діяльність із продажу товарів чи послуг безпосередньо кінцевими споживачами для їх особистого використання або з метою подальшого продажу;

 3. + будь-яка діяльність із продажу товарів чи послуг безпосередньо кінцевими споживачами для їх особистого використання;

 4. - будь-яка діяльність із просування товарів.

133. Найменше охоплення нецільової аудиторії відбувається під час:

 1. + прямої поштової реклами;

 2. - реклами по телебаченню;

 3. - реклами в метрополітені;

 4. - радіореклами.

134. Під час розробки, комунікаційної програми підприємства маркетологи застосовують модель АІДА. Ця модель допомагає маркетологам у:

 1. + підготовці рекламного звернення;

 2. - створенні медіаплану;

 3. - розрахунку бюджету комунікаційної програми підприємства;

 4. - виборі засобів масової інформації як рекламоносіїв.

135. У місцях продажу спортивних товарів проводилися конкурси: покупцям, які вже придбали ці товари, надавалися певні премії. Ці заходи належать до такого елементу комплексу маркетингових комунікацій, як:

 1. - реклама;

 2. + стимулювання збуту;

 3. - пропаганда;

 4. - особистий продаж.

136. Фірма, що займається виготовленням та реалізацією медичних препаратів, зробила внесок у благодійний фонд. У засобах масової інформації з'явилися повідомлення про цю подію, що ство­рила позитивний образ даної фірми і відповідно сприяли підвищенню обсягів реалізації. Який елемент маркетингових комунікацій застосовано?

 1. - особистий продаж;

 2. - реклама;

 3. - стимулювання збуту;

 4. + зв'язки з громадськістю.

137. Однією з найбільш бажаних для споживачів характе­ристик елементів комплексу маркетингових комунікацій є їх досто­вірність, яка перш за все властива:

 1. + персональному продажу;

 2. - рекламі;

 3. - пропаганді;

 4. - стимулюванню збуту.

138. Створення позитивного іміджу фірми в очах громадськості це:

 1. - франчайзинг;

 2. - мерчайдайзинг;

 3. - реклама;

 4. + піар.

139. Перший етап розробки комунікаційної програми:

 1. - вибір структури комплексу комунікацій;

 2. + визначення цільової аудиторії;

 3. - встановлення цілей комунікації;

 4. - розробка бюджету комунікації.

140. Основними адресатами стимулювання збуту можуть бути:

 1. - споживачі, конкуренти, персонал;

 2. - споживачі, конкуренти, посередники;

 3. + споживачі, персонал, посередники;

 4. - усі відповіді вірні.

141. С позицій маркетингу Інтернет розглядається як:

 1. - форма маркетингових комунікацій;

 2. + форма прямого маркетингу;

 3. - форма особистого продажу;

 4. - ланка каналу збуту.

142. Основний канал інтерактивного маркетингу це:

 1. - газети;

 2. - журнали;

 3. + інтернет;

 4. - телефон.

143. До якої з функцій відноситься планування маркетингу:

 1. - аналітичної;           

 2. - виробничо-збутової;

 3. - ревізійної;

 4. + управління і контролю.
  144. Вказати правильний варіант послідовності розробки плану маркетингу:

 1. + висування цілей, ситуаційний аналіз, стратегія, тактика, контроль;

 2. - ситуаційний аналіз, висування цілей, стратегія, тактика контролю;

 3. - стратегія і тактика контролю, висування цілей, ситуаційний аналіз;

 4. - у переліку немає правильної відповіді.

145. В чому полягає найважливіша особливість формування ринкових відносин в аграрній сфері економіки;

 1. - в тому, що пропозиція продуктів харчування схильна до сильних коливань;

 2. -  в тому, що обсяг продукції, яка випускається приватним фермерським господарством, маленький в порівнянні із загальними поставками;

 3. + в тому, що с/г найбільше, ніж будь-яка інша галузь, залежить від кон’юктури ринку, а продовольчий ринок найбільш вразливий. Оскільки його розвиток пов’язаний з рівнем життя населення, його платоспроможністю;

 4. - в тому, що виробництво с/г продукції не завжди безперервне.

146. Відсоткова зміна в кількості, яка потребується, поділена на зміну прибутків споживача це:

 1. - економічний попит;

 2. - фізичний попит;

 3. - споживчий попит;

 4. + еластичність попиту.

147. Ланцюжок маркетингу с/г продукції може включати в себе:

 1. + декілька тісно пов’язаних та взаємозалежних шарів;

 2. -  інформування потенційних споживачів про продукти;

 3. - фактори, які  пов’язані з учасниками ланцюжка;

 4. - виробництво продуктів, які задовольнять запити.

148. Сільськогосподарський маркетинг включає в себе:

 1. - людей, що займаються купівлею і продажем основних засобів виробництва;

 2. + людей, які виробляють зерно, м’ясо, фрукти, овочі, а також тих хто купує сировину с/г і переробляє її;

 3. -  людей, що займаються збутом промислових товарів;

 4. - людей, що займаються посередництвом.

149. Використання грошей для здійснення різних фінансових дій у сфері с/г маркетингу, це:

 1. - функція продажу;

 2. - функція транспортування;

 3. -  функція стандартизації;

 4. +  функція фінансування.

150. Крива попиту на окремі фермерські товари:

 1. + негнучка;

 2. - гнучка;

 3. - мінлива;

 4. - еластична.

Маркетинг

1. Функція організації, яка включає сукупність процесів із створення, просування і постачання споживчих цінностей на основі управління зв’язками зі споживачами, внаслідок чого організація несе ризики та отримує вигоду.   4. - маркетинг.

2. Які показники не є критерієм ефективності маркетингу?   3. - собівартість;

3. Щоб задовольнити запити і продавців, і покупців, маркетинг має __________ та задовольнити потреби потенційних клієнтів.3. - виявити

4. Основна розбіжність між потребами і бажаннями:

потреба виникає тоді, коли у людини існує фізіологічне відчуття нестачі чого-небудь, а бажання формується під впливом характеристик споживача;

5. Коло покупців, на яке організація спрямовує маркетингову діяльність, являє цільовий ринок

6. Яке поняття є складником комплексу маркетингу? 4. - ціна.

7. Визначення місця, яке пропонований товар займає у свідомості споживачів стосовно товарів – конкурентів, називається: 3. -позиціонування продукту;

8. До основних елементів комплексу маркетингу належать:- товар, ціна, розповсюдження та комунікації;

9. Якою з підприємницьких концепцій скористалася торговельна організація, провівши інтерв’ювання свої покупців з метою з’ясування їхніх думок щодо обслуговування, внутрішньої атмосфери магазинів, культури поведінки персоналу, а на основі отриманих висновків були усунуті всі недоліки?- концепція маркетингу;                    

10. До якої підприємницької концепції звернулося виробниче підприємство, закупивши нове обладнання, що дозволило виробляти та постачати на ринок товари за значно нижчими, ніж раніше цінами без втрат якісних параметрів, як наслідок – вдалося долучити до купівель нових споживачів?- концепція вдосконалення виробництва;

11.  Перед розробкою нового товару працівниками відділу маркетингу було проведено аналіз законодавчої бази та динаміку народжуваності. З яким середовищем відбувся контакт?

  - зовнішнім (макросередовищем);

12.   Керівництвом підприємства було направлено розпорядження для служби маркетингу про необхідність участі відповідного працівника в процесі розробки нового товару. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?- виробничу;

13. Розміщення товару у доступних споживачу місцях – це корисність:   . - місця;

14. Маркетингове середовище – це…:- сукупність чинників, які впливають на маркетингову діяльність компанії, її стан та розвиток;

15.  Керівництвом підприємства було направлено розпорядження для служби маркетингу про необхідність забезпечення продажу залишків товарних запасів. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?- збутову.

16. Свідоме застосування засад справедливості та моральності під час ухвалення маркетингових рішень окремими особами і компаніями означає дотримання  - етичних принципів;

17.       Чи існує ринкова рівновага на конкурентному ринку? -існує;

18.       У яких ринкових ситуаціях має місце конкуренція продавців?- «Ринок покупця»;          

19.       Яким чином визначається головний конкурент- по величині частки ринку.

20.       Найбільш точним методом формування бюджету маркетингу з нижче перерахованих є:

 1. - метод «мета - завдання».

21. «Ринок покупця» визначає ситуацію, коли на ринку: перевищення пропозиції над попитом;

22. _________ – це товари, тісно пов’язані між собою за призначенням, спільним використанням, продажем одним і тим самим групам споживачів, поширенням тими самими каналами збуту або належністю до одного й того самого рівня цін.2. - товарна лінія

23. Журнал «Наталі» спрямований на жіночу аудиторію у віці 20-40 років. Попит на такі журнали - це приклад того, як __________ чинники впливають на макромаркетингове середовище ринку.4. - соціальні.

24. Певний продукт, що відрізняється унікальною марочною назвою, розмірами або ціною, називається:- товарною одиницею;

25. Сукупність цінностей, ідей і відносин, які вивчені й поширені серед членів групи, називається:- культура;

26. Компоненти споживчого доходу включають:3. -сукупний, вільний й залишковий доходи;

27. Форма конкуренції, у якій велика кількість компаній випускає однаковий товар або надає однакові послуги це:1. -Чиста конкуренція;

28. Конкурентна ситуація, де «UMC», «Київстар», «Білайн» та «Лайф» контролюють приблизно 90 відсотків вітчизняного ринку мобільних телефонних послуг, називається:4. -олігополія. 

29. Споживчі товари визначаються як: 1. - товари, які купують кінцеві споживачі;

30. Закон про стандартизацію і сертифікацію спрямований на:2. -захист споживачів;

31. Моральні засади та цінності, що керують діями особистості або групи осіб це:Етика;

33. Які з наступних факторів НЕ є чинниками, що впливають на етичні норми поведінки, визнані у маркетингу? 4. - законодавча база.

35. Сегментація ринку це насампр:поділ ринку на подібні за певними ознаками групи покупців;

36. Які з критеріїв сегментації ринку належать до групи "географічні"?

 1. - розташування регіону, транспортна мережа;

37. Фірма "Укртелеком" сегментувала цільовий ринок за озна­кою готовності споживачів до купівлі товару, застосувавши таким чином один із таких принципів сегментації:- поведінковий;

38. Яке з маркетингових досліджень можна назвати безперервним?

 1. - дослідження споживчого кошика сім'ї на всіх етапах її життєвого циклу;

39. Сегментація ринку здійснена на основі вивчення схиль­ності споживачів до збереження традицій, а також: ступеня їх готовності до придбання товару. Це означає, що був застосований:

 1. - психографічний та поведінковий принципи сегментації;

40. Товари промислового призначення – це: товари,  які  прямо  чи  опосередковано  використовуються  у виробництві інших товарів;

41. Обмін між продавцями та покупцями вважається етичним, якщо угоду укладено добровільно обома сторонами, які:- знали усі суттєві особливості предметів і процесу обміну, і сумлінно та вчасно виконали свої зобов’язання.

42. Товари короткострокового використання визначаються як:

1. - товари, що споживаються за один або кілька циклів використання;

43. Адаптація товару, яка пов’язана із законами та місцевими правилами:- маркетинговою.

44. Товари тривалого використання визначаються як:

2. - товари, що витримують велику кількість циклів використання;

45. Право на інформацію про продукцію означає, що:компанія зобов’язана надати своїм споживачам повну й достовірну інформацію про продукти і послуги;

46. Фірма аналізує можливості підтримання рівня конку­рентоспроможності товару за рахунок зниження витрат на його ремонт. Який показник змінюється?- ціна споживання;

47. Фірма розробляє послідовність етапів формування асорти­менту. З якого етапу необхідно починати?- визначення потреб споживачів.

48. Який етап життєвого циклу товару харак­теризується невеликим збутом, незначним прибутком, максимальними затратами на маркетинг та невеликою кількістю конкурентів? виведення на ринок;

49. Модифікація комплексу маркетингу, зокрема, за рахунок зниження ціни найбільш характерна для етапу життєвого циклу товару:- спаду.

50. Товарний асортимент харк. за допомогою- ширини, глибини, насиченості, гармонійності;

51. Товар "з підкріпленням" передбачає:- гарантії, поставки, кредитування, монтаж;

52. З точки зору маркетингу "товар" визначають як:

 1. - все, що може задовольнити потребу і пропонується ринку;

53. Товари, які споживач купує часто, без роздумів, із мінімальними зусиллями на їх придбання це: 4. - товари повсякденного попиту.

54.       Пропозиція товару це:- готовність виробників проводити різні кількості продукту за кожною ціною з даного ряду цін в конкретний часовий період.

56. Ринок товарів знаходиться в рівноважному стані, якщо:

об'єм попиту рівний об'єму пропозиції.

57.    Якщо попит на товар скорочується, то загальна виручка продавця:      4- скорочується.    

58.       Маркетингове дослідження - це: - збір, впорядковування, аналіз і узагальнення даних для виявлення і вирішення різних маркетингових проблем.

59.       Вторинні дані в маркетингу - це: - інформація із зовнішніх джерел або власна інформація, спочатку отримана з іншими цілями.  

60. Маркетингову стратегію потрібно змінювати: 

залежно від прогнозів зміни ринковій ситуації.

61. Просування комп’ютерних та відеоігор може бути прикладом неетичної поведінки у галузі реклами внаслідок того, що ця продукція:

4. - може містити елементи насильства і викликати залежність.

62. Встановлення різної ціни на ідентичні продукти або послуги для різних споживачів називається:4. - ціновою дискримінацією.

63. Соціальновідповідальна тютюнова компанія повинна визнавати, що виробляє продукт, який:

2. - викликає залежність і призводить до серйозних захворювань;

64. Послідовність дій покупця, який здійснює вибір товару чи послуги називається:

3. - процес прийняття рішення про купівлю; 

65. Процес прийняття рішення про купівлю починається з_____________, тобто відмінності між бажаною і реальною ситуацією.   1. - усвідомлення проблеми;  

66. Людей, які прямо чи непрямо впливають на формування думок інших людей, називають: 

4. - лідери думки. 

67. Товар, купуючи який, споживач порівнює кілька альтернативних варіантів за ціною, якістю, зовнішнім оформленням – це: 1. - товар попереднього вибору

68. Інтерактивні торгові співтовариства, які поєднують покупців і постачальників, називають:

- віртуальні ринки організацій.

69. Різницю між грошовою вартістю експорту й імпорту країни назив:торговельним балансом.

70. Два основних типи товарів пром.. призначення: виробничого призначення та допоміжні.

    71. Товар вважається новим доти:

1. - поки товар не поширюється через звичайну дистрибуцію більше 6 місяців;

72. Податок уряду на товари або послуги, що імпортуються у країну, називається: . - тариф;

73. Квота–це: обмеження кількості продукції, яка може ввозитись або вивозитись з країни;

74. ________ – це організація, яка встановлює правила, що упорядковують торгівлю між її членами, за допомогою групи торговельних експертів, які вирішують торговельні диспути і приймають обов’язкові (примусові) рішення щодо цих питань.Світова організація торгівлі;

75. Норми і очікування стосовно поведінки людей у різних країнах називаються: - звичаї;.

76. Діяльність, яка направлена на розробку і активне здійснення ефективної збутової політики на зовнішньому ринку, це;-міжнародний маркетинг;

78.  Заборона на імпорт будь-якого товару, це :- ембарго;  

79.  Група країн, що з’єднали свої зусилля для досягнення спільних цілей у справі регулювання міжнародної торгівлі, це:- економічне товариство;

80. Хоча у світі є сотні різних мов і діалектів, у міжнародній дипломатії та торгівлі використовують три основні мови, це: . - англійська, французька, іспанська;

81. Країни, що перебувають у процесі переходу від аграрної до промислової економіки, називаються: 4. - країнами, що розвиваються.

82. Економічна інфраструктура включає:

2. - комунікаційну, транспортну, фінансову і дистрибуційні системи в країні;

83. Ціною валюти однієї  країни, вираженої в одиницях валюти  іншої  країни є:

- курс обміну валют;

84. Вироблення товарів в одній країні та їх продаж в іншій, називається:- експортування

85. Певна видозміна товару, щоб краще пристосувати його до особливостей країни або споживчих уподобань, є прикладом якої товарної стратегії? - адаптація товару;

86. Як називається продаж компанією товару в зарубіжній країні за ціною, нижчою, ніж на “домашньому” ринку, або нижчою за собівартість? - демпінг.

87. Ефективне маркетингове рішення має ґрунтуватися на:

- результатах маркетингового дослідження.

88. Аналітичний процес, що включає визначення проблеми, збирання й аналіз інформації, а також розроблення рекомендацій щодо поліпшення маркетингової діяльності організації називається:- маркетинговим дослідженням;               

90. Практика обміну товарів і послуг на інші товари та послуги охочіше, ніж на гроші, називається:- бартер.

91. Відомий модельєр встановлює високі ціни на ексклюзивні моделі одягу. Товари мають високу якість, пропонується невелика партія товару. Це встановлення: - "престижної ціни";

92. Якому типу ринку при встановленні цін притаманні: суперництво та цінові війни, зговори та домовленість, існування лідерства у цінах, інертність щодо зміни цін?- олігополії;

93. Швейна фабрика "Україна" пропонує роздрібним торговцям менші цінну в тих випадках, коли вони купують більш ніж 100 одиниць пальто. Який тип знижки використовує? - оптову;

94. Яка стратегія є найбільш прибутковою, якщо відомо, що головний конкурент використовує стратегію «середньоринкової ціни»?- «Гнучка ціна

95. Цінова еластичність попиту є:

- відношення зміни кількості товару, що питають, до зміни ціни з урахуванням первинної кількості товару, що питають і первинної ціни.

96. Яка стратегія конкуренції в ціні веде до зниження інтенсивності конкуренції?

- «Беззбиткова ціна».

97. Після визначення проблеми й розробки плану дослідження починається наступний етап маркетингового дослідження:- збирання інформації

98. Формула розрахунку прибутку фірми показує, що її прибуток дорівнює:

- валовий дохід – валові витрати;

99. Сегментація ринку являє собою процес об’єднання потенційних споживачів у групи,    які мають подібні потреби і: 2. - подібним чином реагують на маркетингові зусилля;

100.     Фраза «сукупність однорідних потенційних споживачів» найбільш чітко описує:

-сегменти ринку;

101. Фірма продає два або більше товарів з різними властивостями для закріплення у свідомості споживачів уявлень про особливості свого товару і його переваги порівняно з товарами конкурентів. Це називається:- диференціація товару; 

102. Процес сегментації ринку і вибору конкретних цільових сегментів ринку – це ланка між потребами ринку і: - маркетинговою програмою компанії;

103. __________ – це відношення доходу від продажу фірми або одиниці продажу до загального доходу цього ринку. Частка ринку.

104. Процес сегментації і вибору цільових ринків складається з п’яти етапів. Що повинен робити маркетолог, після визначення цільового сегменту і групування запропонованих для продажу товарів? розробити товарно-ринкову матрицю і оцінити розмір ринку;

105. Що з наступного не є критерієм для сегментації ринку:3. - конкурентна позиція;

106. Крива попиту показує:

максимальну кількість товарів, яку споживач купить за відповідну ціну;

107. Відсоток зміни в кількості попиту, що відноситься (ділиться на) до відсотку зміни в ціні це:          

- цінова еластичність попиту; 

111. Призначення найвищої початкової ціни, яку готові заплатити споживачі, що дійсно бажають купити продукт, передбачає:1. - ціноутворення «збирання вершків»;

112.     Що складається з фізичних або юридичних осіб, які залучені до процесу створення товарів або надання послуг, придатних до споживання на споживчому або промисловому ринках.- маркетинговий канал збуту;

114. Будь-який посередник, який має юридичні повноваження та право діяти від імені виробника це:  - агент або брокер;

115. Посередник, який продає товари споживачам - роздрібний торговець.

116. Представництво "Цептер" має у своєму штаті працівника, який здійснює збут посуду вдома у покупців. Як називається такий працівник?комівояжер, торговий агент;

117. Компанія є виробником дорогого модельного взут­тя, яке розповсюджується через визначені спеціалізовані магазини. Яку тактику охоплення ринку вона обрала?

 1. - вибіркове розповсюдження;            

118. Прямим каналом називається той, за допомогою якого товар продається:

 1. - виробником — кінцевому споживачеві чи користувачеві.

119. Кількість незалежних учасників розповсюдження, що перебувають на одному й тому ж рівні ланцюга з просування товарів від виробників до споживачів, становить:

- ширину каналу розповсюдження;

120. Посередників, які перебирають на себе право власності на товар і відповідно ризик щодо його подальшої реалізації називають:- оптовики - купці.

121. Три головні функції посередників:

функція укладання угод;  функція забезпечення логістики; функція сприяння продажу.

122. Постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля великими партіями якісно рівноцінних товарів, має назву:товарна біржа;

123. Що існує, коли виробники та кінцеві споживачі мають справу безпосередньо один з одним. -прямий канал;

125. Контрактний договір між материнською компанією і фізичною особою чи фірмою, який дозволяє фізичній особі чи фірмі займатися певним типом діяльності під ім’ям засновника і згідно з певними правилами, називається: - франчайзинг

126. Зручно розташований магазин з обмеженим асортиментом і з тривалим часом роботи називатися: - черговий магазин;

127.     Пряма реклама не використовує наступні форми:- рекламні тv-ролики

128.     У розвинених країнах провідною формою просування інвестиційних товарів на ринки останніми роками стала:реклама на виставках і ярмарках

129. Провідним ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є:

- ринок споживчих товарів.                                           

130. Який заклад роздрібної торгівлі концентрується на продажі якої-небудь однієї товарної групи. Такий магазин торгує одягом, делікатесами, побутовою технікою, іграшками, електронікою і спортивними това­рами. спеціалізований магазин.

131. Джерелами закупівлі товарів для оптових підприємств є:

промислові й сіл.госп. підприємства, місцева промисловість, індивідуальні виробництва;

132. Роздрібна торгівля — це:будь-яка діяльність із продажу товарів чи послуг безпосередньо кінцевими споживачами для їх особистого використання;

133. Найменше охоплення нецільової аудиторії відбувається під час:-прямої поштової реклами

134. Під час розробки, комунікаційної програми підприємства маркетологи застосовують модель АІДА. Ця модель допомагає маркетологам у:- підготовці рекламного звернення;

135. У місцях продажу спортивних товарів проводилися конкурси: покупцям, які вже придбали ці товари, надавалися певні премії. Ці заходи належать до такого елементу комплексу маркетингових комунікацій, як:- стимулювання збуту;

136. Фірма, що займається виготовленням та реалізацією медичних препаратів, зробила внесок у благодійний фонд. У засобах масової інформації з'явилися повідомлення про цю подію, що ство­рила позитивний образ даної фірми і відповідно сприяли підвищенню обсягів реалізації. Який елемент маркетингових комунікацій застосовано? зв'язки з громадськістю.

137. Однією з найбільш бажаних для споживачів характе­ристик елементів комплексу маркетингових комунікацій є їх досто­вірність, яка перш за все властива: персональному продажу;

138. Створення позитивного іміджу фірми в очах громадськості це:- піар.

139. Перший етап розробки комунікаційної програми:- визначення цільової аудиторії

140. Основними адресатами стимулювання збуту можуть :- споживачі, персонал, посередники

141. З позицій маркетингу Інтернет розглядається як: - форма прямого маркетингу;

142. Основний канал інтерактивного маркетингу це:інтернет;

143. До якої з функцій відноситься планування маркетингу:- управління і контролю.
144. Вказати правильний варіант послідовності розробки плану маркетингу:

висування цілей, ситуаційний аналіз, стратегія, тактика, контроль;

146. Відсоткова зміна в кількості, яка потребується, поділена на зміну прибутків споживача це:

еластичність попиту.

147. Ланцюжок маркетингу с/г продукції може включати в себе:

 1. - декілька тісно пов’язаних та взаємозалежних шарів;

148. Сільськогосподарський маркетинг включає в себе: людей, які виробляють зерно, м’ясо, фрукти, овочі, а також тих хто купує сировину с/г і переробляє її;

149. Використання грошей для здійснення різних фінансових дій у сфері с/г маркетингу, це:

 функція фінансування.

150. Крива попиту на окремі фермерські товари:- негнучка;