МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЛИНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

ЗВІТ-ЩОДЕННИК

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 “Менеджмент”

 

 

номінація:  інноватика в організації практичного навчання студентів

 

 

 

2017

 

Методичний матеріал підготувала: Полянська Л.С.- викладач економічних

                                                             дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Звіт-щоденник створено з метою використання його під час проходження   виробничої переддипломної практики в навчальних закладах I- II рівнів акредитації. Кожний розділ містить перелік питань, які студент повинен опрацювати в період практики, закріпити письмово і представити на конференції при захисті практики.

Звіт-щоденник створено у відповідності  із програмою для вищих навчальних закладів I- II рівнів акредитації.

Методична розробка рекомендована для проходження виробничої  переддипломної практики для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________

назва навчального закладу

 

 

 

 

ЗВІТ-ЩОДЕННИК

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073

“Менеджмент”

Студента__________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце проходження практики:

____________________________

(назва господарства)

Село_______________________

Район______________________

Область____________________

 

Початок практики “     ”   _________________________  20__ р.

Кінець практики    “     ”   __________________________ 20__ р.

 

Звіт-щоденник перевірив викладач __________________________________

Оцінка  “     ” __________________     Дата  ____________________________

 

2017 рік

 

 

 

Вступ

 

          Ринкова економіка  України не тільки докорінно змінює характер, принципи та процес управління, але й небачено раніше активізує роль людського і психологічного чинників в управлінні, зумовлює енергійний пошук  і використання оптимальних шляхів, методів і способів їх активізації як однієї з вирішальних умов підвищення ефективності функціонування організації. Людський фактор став у центрі концепцій і моделей управління самих передових фірм.

            Багатоукладність економіки і впровадження в суспільно-економічне життя елементів ринкової економіки зміцнюють та підвищують вимоги до підготовки та кваліфікації  працівників усіх сфер управління і бізнесменів різних рівнів.

           При підготовці майбутнього керівника з високими діловими і морально-психологічними якостями, значна увага приділена практичній роботі. Їх виконання дасть змогу творчо осмислити  теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті,  а наведені відповіді до них – перевірити себе.

Заключною ланкою підготовки студентів є переддипломна практика.

         Мета практики - узагальнення і поглиблення знань, удоско­налення практичних навичок, одержаних студентами в процесі навчання, ознайомлення безпосередньо на підприємствах з передовою технологією, організацією і оплатою праці, організацією і плануван­ням виробництва з використанням прогресивних форм і методів обліково-економічної роботи, набуття вмінь організаторської роботи за обраною спеціальністю. Практика проводиться на сільськогоспо­дарських підприємствах різних форм власності.

         Під час проходження практики студенти повинні удосконалити знання та уміння, одержані в процесі навчання, проходить перевірка роботи майбутнього спеціаліста в умовах конкретного виробництва і підготовка (збір) матеріалів для звіту-щоденника з переддипломної практики, підготовка спеціаліста до самостійної роботи в якості організатора (керівника) виробничої одиниці сільськогосподарського підприємства будь-якої організаційної структури.

Студенти зможуть застосувати на практиці весь механізм економічних дисциплін, починаючи від ознайомлення з організаційною структурою підприємства, випробувавши себе в ролі організатора виробництва.

Пояснювальна записка

 

Процес ринкових перетворень в Україні значно вимагає нового економічного мислення, відновлення управлінської діяльності в усіх сферах народного господарства.

А це вимагає від сьогоднішніх студентів не лише високих теоретичних знань, але й практичних навиків з питань управління організаційними, економічними і соціальними процесами.

Для того, щоб відповідати вимогам сучасності потрібно підготувати професіонала, спроможного, спираючись,  на накопичені знання і науковий досвід, здійснювати творчу практичну діяльність. Рішення даної проблеми пов’язано з питаннями, що стосуються закріплення теоретичних знань у практичній діяльності.  Це дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті.

Звіт-щоденник вміщує матеріал  з економічних  дисциплін  відповідно до програми затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 31 травня 2010 року в кількості 162 години. 72 години, з яких – самостійне вивчення.

Вивчивши дисципліни, студенти повинні закріпити теоретичний матеріал  практичними навичками у питаннях: організації управління в організації,  ефективності ведення господарства та функціонуванні підприємства на ринку.

Завдання практики і організація її проведення

Мета практики:                                                 

- закріплення і поглиблення знань і навичок, одержаних у процесі навчання;

- набуття первинних навичок на посадах: економіста, організатора виробництва.

         Переддипломна практика проводиться на сільськогосподарських підприємствах. Безпосереднє керівництво практикою на місці здійснює згідно з договором керівник підприємства або його заступник по питаннях економіки.

Обов’язки керівника практики:

- організувати самостійну роботу студентів відповідно до програми, своєчасно переміщувати студентів за робочими місцями;

- допомагати в зборі матеріалів до звіту;

- створити необхідні умови для поглибленого засвоєння програмного матеріалу;

- перевіряти ведення щоденника з виставленням оцінки, щоденно;

- перевіряти достовірність даних господарства з записаними в щоденнику і звіті;

- дати об’єктивну характеристику на практиканта;

- забезпечити нормальні побутові умови для студентів-практикантів;

- повідомляти навчальний заклад про негативні вчинки практиканта.

На переддипломній практиці студенти зобов’язані:

- своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою практики;

- дотримуватись діючого на підприємстві розпорядку дня та техніки безпеки;

- виконувати всі доручення і вказівки керівника практики;

- вивчати нові технології та методи організації виробництва;

- надавати практичну допомогу спеціалістам із впровадження передових форм і методів ведення господарства;

- активно брати участь у громадській роботі;

- регулярно вести звіт-щоденник, підбирати і заповнювати первинні документи,  які необхідно додати до звіту в логічній послідовності та взаємозв’язку.

Після закінчення виробничої практики студенти повинні представити звіт-щоденник з додатками в навчальний заклад. Характеристика затверджується гербовою печаткою господарства, в якому студент проходив практику.

 

Після проходження переддипломної практики студент повинен

уміти:

         • орієнтуватися в ринковому середовищі, проектувати організа­ційну будову підприємства, об'єднання;

         • розробляти бізнес-план;

         • укладати трудові контракти і угоди;

         • аналізувати, контролювати виконання договірних зобов'язань та розраховувати економічні санкції за їх порушення;

         • розробляти проекти та приймати управлінські і господарські рішення;

         • застосовувати передову технологію виробництва сільсько­господарських культур і тваринницької продукції;

         • вирішувати виробничі ситуації, пов'язані із управлінням фінансовими ресурсами, формуванням системи контролю і відповідальності, формуванням мотиваційного механізму управління поведінкою людей, управлінням персоналу;

         • правильно реагувати і діяти в ризикових ситуаціях, організовувати і проводити збори, засідання, наради та оцінювати їх результативність;

         • дотримуватись нормальних взаємовідносин в колективі.

До звіту-щоденника студенти додають зразки документів, з якими працювали під час проходження практики та які були розроблені ними під час проходження практики.

Это текст. Нажмите, чтобы отредактировать и добавить что-нибудь интересное.

Это текст. Нажмите, чтобы отредактировать и добавить что-нибудь интересное.