Вступ

 

          Ринкова економіка  України не тільки докорінно змінює характер, принципи та процес управління, але й небачено раніше активізує роль людського і психологічного чинників в управлінні, зумовлює енергійний пошук  і використання оптимальних шляхів, методів і способів їх активізації як однієї з вирішальних умов підвищення ефективності функціонування організації. Людський фактор став у центрі  концепцій і моделей управління самих передових фірм.

            Багатоукладність економіки і впровадження в суспільно-економічне життя елементів ринкової економіки зміцнюють та підвищують вимоги до підготовки та кваліфікації  працівників усіх сфер управління і бізнесменів різних рівнів.

           При підготовці майбутнього керівника з високими діловими і морально-психологічними якостями, значна увага приділена практичній роботі. Її виконання дасть змогу творчо осмислити  теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті,  також проаналізувавши роботу підприємства  – перевірити себе.

Метою практики є: закріплення та поглиблення одержаних у процесі  теоретичного навчання знань; формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, необхідних для застосування їх у майбутній виробничій діяльності; формування організаторських здібностей із управлінської діяльності.

          Студенти зможуть застосувати на практиці весь механізм економічних дисциплін, починаючи від ознайомлення з організаційною структурою підприємства, випробувати себе в ролі дублера організатора технолога галузі рослинництва (тваринництва, переробних підприємств), економіста-фінансиста.

          Практика  дозволить студентам глибоко засвоїти технологію економічних дисциплін в умовах ринкового механізму господарювання.

Пояснювальна записка

 

Процес ринкових перетворень в Україні значно вимагає нового економічного мислення, відновлення управлінської діяльності в усіх сферах народного господарства.

А це вимагає від сьогоднішніх студентів не лише високих теоретичних знань, але й практичних навиків з питань управління організаційними, економічними і соціальними процесами.

Для того, щоб відповідати вимогам сучасності потрібно підготувати професіонала, спроможного, спираючись,  на накопичені знання і науковий досвід, здійснювати творчу практичну діяльність. Рішення даної проблеми пов’язано з питаннями, що стосуються закріплення теоретичних знань у практичній діяльності.  Це дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті.

Звіт-щоденник вміщує матеріал  з  дисциплін «Організація виробництва», «Планування виробництва», «Економіка підприємства», «Технологія галузі»  відповідно до програми затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 31 травня 2010 року в кількості 324 години, 144 години з яких – самостійне вивчення.

Вивчивши дисципліни, студенти повинні закріпити теоретичний матеріал  практичними навичками у питаннях:

- організації управління в господарстві;

- роботи в якості технолога галузі рослинництва (тваринництва, переробних і промислових підрозділів);

- на економічних посадах в господарстві;

- вміння орієнтуватися у ринковому середовищі;

- визначення ефективності організаційної служби управління підприємства;

- впроваджувати інформаційні системи і технології в менеджменті;

- розв’язувати ситуації, пов’язані з управлінням фінансовими ресурсами;

- формуванням системи контролю, відповідальності та етики;

- планово вести господарство;

- розробляти проекти та реалізовувати управлінські та господарські рішення;

- правильно реагувати і діяти в ризикових ситуаціях.

Звіт-щоденник повинен містити аналіз проведеної  роботи, відомості про виконання студентом програми практики, висновки, пропозиції, список використаних нормативних документів  та літератури.  У тексті звіту можуть бути пояснення, результати досліджень, аналізу, контролю, таблиці, схеми тощо. До нього додають зразки документів.

                   Завдання практики і організація її проведення

Мета практики:

- закріплення і поглиблення знань і навичок, одержаних у процесі навчання;

- набуття первинних навичок на посадах: технолога галузі рослинництва; технолога галузі тваринництва, технолога переробних (промислових) підприємств, бухгалтера-економіста виробничого підрозділу, організатора виробництва;

- формування у майбутніх менеджерів практичних навичок використання інформаційних систем у процесі здійснення управлінської діяльності;

- набуття вмінь адміністративного та функціонального управління, мистецтва управління людьми, вирішення управлінських ситуацій, укладання трудових контрактів і угод, комерційних угод;

- контроль виробничої діяльності господарства, організація та проведення зборів, нарад, комерційних переговорів, засідань;

- формування складу персоналу розробки планів розвитку підприємства, стратегічного планування, розробки заходів зміцнення трудової дисципліни у виробничих підрозділах.

         Виробнича практика проводиться на сільськогосподарських підприємствах. Безпосереднє керівництво практикою на місці здійснює  керівник підприємства або його заступник по питаннях економіки.

Обов’язки керівника практики:

- організувати самостійну роботу студентів відповідно до програми, своєчасно переміщувати студентів за робочими місцями;

- допомагати в зборі матеріалів до звіту;

- створити необхідні умови для поглибленого засвоєння програмного матеріалу;

- перевіряти ведення щоденника з виставленням оцінки, щоденно;

- перевіряти достовірність даних господарства з записаними в звіті-щоденнику;

- забезпечити нормальні побутові умови для студентів-практикантів;

- дати об’єктивну характеристику на практиканта;

- повідомляти навчальний заклад про негативні вчинки практиканта.

На виробничій практиці студенти зобов’язані:

- своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою практики;

- дотримуватись діючого на підприємстві розпорядку дня та техніки безпеки;

- виконувати всі доручення і вказівки керівника практики;

- вивчати нові технології та методи організації виробництва;

- надавати практичну допомогу спеціалістам із впровадження передових форм і методів ведення господарства;

- активно брати участь у громадській роботі;

- регулярно вести звіт-щоденник, підбирати і заповнювати первинні документи,  які необхідно додати до звіту в логічній послідовності та взаємозв’язку.

Після закінчення виробничої практики студенти повинні представити звіт-щоденник з додатками в навчальний заклад. Характеристика затверджується гербовою печаткою господарства, в якому студент проходив практику.